หัวข้อข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 2002-08-05

ข่าวการศึกษา

เทิดพระเกียรติ ร.5 วันภาษาไทย
หารือบัตรทองศึกษา ขยายเงินอุ้ม นร. เสี่ยง
ชี้ระบบครูที่ปรึกษาช่วยเหลือปัญหา น.ศ. ได้
แพทย์ศิริราชเปิดรับตรง 100% หลังปรับวิธีรับเข้า นศ. ใหม่
ทบวงฯวางระบบคลังสมอง หวังให้เป็นโครงการที่ถาวร
ชี้โรคอ้วนเป็นภัยคุกคามคนไทย

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

“หุ่นอัจฉริยะ” เลียนแบบมนุษย์มาไทย
ผุดศูนย์เทคโนฯชีวภาพ เน้นมาตฐานสากลผลิตชุดทดลองใช้เอง

ข่าววิจัย/พัฒนา

แปลงธรรมชาติพืชผัก ให้เป็นทั้งอาหารและยา
ปูนกาวติดกระเบื้อง

ข่าวทั่วไป

บำบัดด้วยเสียงหัวเราะมีผลดี นักศึกษาพากันสอบไล่ได้เกรดสูง
ดึง รพ. เอกชนรักษาโรคหัวใจ 30 บาท
พ.ร.บ.ขายตรงกระทบอี-คอมเมิร์ซ ผู้ประกอบการสับสน-เพิ่มต้นทุน
ราชทัณฑ์ประหารชีวิตแบบฉีดยาพิษปีหน้า
ผู้หญิงเก่ง ปี 2545 สาขาเกษตรกรรม
อีเมลฟรีสำหรับเอสเอ็มอี
ห่วงบางขุนเทียนหาย ดัตซ์ยื่นมือช่วยเสนอ 45 ล้านยูโร ให้กทม. แก้น้ำเค็มเซาะฝั่ง
มธ.สร้างอนุสาวรีย์ เชิดชูเกียรติ “ ศ.สัญญา”

ข่าวการศึกษา


เทิดพระเกียรติ ร.5 วันภาษาไทย

รศ.จุมพล รอดคำดี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ก.ค.นี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ ตามมติ ครม. ที่กำหนดให้วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) ได้ประกาศเฉลิมพระเกียรติยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกใน 6 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสารมวลชน (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2545 หน้า 15)

หารือบัตรทองศึกษา ขยายเงินอุ้ม นร. เสี่ยง

ตามที่กรมสามัญศึกษาจัดบัตรทองการศึกษาเพื่อเป็นค่าเสื้อผ้า อาหารกลางวัน พาหนะ และแบบเรียนให้แก่นักเด็กยากจนในพื้นที่ต่างๆ หัวละ 2,500 บาท ต่อเทอมนั้น นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่ต่างๆ พบว่าเงินจำนวน 2,500 บาท ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงของเด็ก จึงได้หารือกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด (สศจ.) และสำนักงบประมาณแล้วเห็นว่า น่าจะต้องเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในบางพื้นที่ และอาจจะมีการลดหย่อนในบางพื้นที่ตามความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาบางจังหวัดได้มีการปรับปรุงบ้างแล้ว สำหรับปีการศึกษาหน้าจะต้องสำรวจจำนวนเด็กที่มีความจำเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือที่แท้จริงมากกว่าการโปรยหว่านให้เท่ากัน โดยจะใช้ระบบการเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเด็กที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยจะเน้นที่เด็กกลุ่มที่เสี่ยงออกกลางคัน ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าความยากจน ถ้าเด็กยากจนจริงเงินจำนวน 2,500 บาท คงช่วยได้ไม่เท่าไหร่ (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2545 หน้า 15)

ชี้ระบบครูที่ปรึกษาช่วยเหลือปัญหา น.ศ. ได้

นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวในการประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบและระบบการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เมื่อเร็วๆนี้ว่า ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญและเป็นกระบวนการที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าใจตนเอง ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เผชิญอยู่ รวมถึงให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองได้ (มติชนรายวัน วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2545 หน้า 20)

แพทย์ศิริราชเปิดรับตรง 100% หลังปรับวิธีรับเข้า นศ. ใหม่

ศ.คลินิก น.พ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2546 สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติให้ศิริราชปรับวิธีการรับนักศึกษาแพทย์โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสอบพิเศษหรือรับตรงทั้งหมด จากเดิมที่คัดเลือกผ่านทบวง ร้อยละ 50 และรับตรงอีกร้อยละ 50 โดยผู้สมัครต้องนำคะแนนการสอบวัดความรู้ 7 วิชาหลักจากทบวงมายื่นประกอบการสมัคร ทั้งยังเพิ่มสัดส่วนคะแนนขั้นต่ำในวิชาภาษาไทย สังคม คณิต 1 และฟิสิกส์ที่ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ส่วนวิชาชีววิทยา เคมี และอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 จากเดิมที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำทุกวิชาไว้เพียงร้อยละ 35 สำหรับการสอบพิเศษจะเป็นข้อสอบปรนัยควบคู่กับอัตนัย และเน้นการวัดทักษะการเรียนทั้งด้านการฟัง อ่านจับใจความสำคัญ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นต้น โดยมีค่าน้ำหนัก 400 คะแนนเต็ม และจะนำคะแนนในส่วนนี้รวมกับคะแนนสอบวัดความรู้ 7 วิชาหลักที่มีค่าน้ำหนัก 700 คะแนน รวมทั้งสิ้น 1,100 คะแนน และจัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 180 คนแรก (กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2545 หน้า 8)

ทบวงฯวางระบบคลังสมอง หวังให้เป็นโครงการที่ถาวร

ศ.ดร.วรเดช จันทรเดช ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้เชิญ รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรวบรวมคลังสมองของประเทศ ตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยทบวงฯอยากให้มีการจัดโครงการที่ถาวรเป็นคลังสมองแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิทบวงมหาวิทยาลัยโดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนักวิชาการจากสาขาต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น โดยจะให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิเดียวกันหรือสาขาเดียวกันมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และอาจจะเป็นในรูปของเครือข่าย แต่หากนักวิชาการใดต้องการจะรวมกลุ่มข้ามสาขาก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้มีรายชื่อกลุ่มนักวิชาการจาก 20 สาขา ประมาณ 100 คน แล้ว นอกจากนี้ยังมีคนไทยที่ไปเป็นอาจารย์ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจาก 20 มหาวิทยาลัย รวมประมาณ 50 คน และนักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่สมัตรใจจะเข้าร่วมในคลังสมองของประเทศด้วย (เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2545 หน้า 14)

ชี้โรคอ้วนเป็นภัยคุกคามคนไทย

พ.อ.หญิง รศ.พ.ญ.พรฑิตา ชัยอำนวย ผู้อำนวยกรเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระบุว่าโรคอ้วนเป็นภัยมืดคุกคามต่อคนไทยขณะนี้ เผยพบคนไทยอ้วนเพิ่มถึง 110% ภายใน 10 ปี โรคอ้วนเป็นต้นเหตุการเจ็บป่วยมากมาย ทั้งมะเร็ง ข้อเสื่อม เบาหวาน แนะชายไม่ควรมีรอบเอวเกิน 36 นิ้ว หญิงไม่เกิน 32 นิ้ว ให้ยึดน้ำหนักตัวช่วงอายุ 25 ปี เป็นเกณฑ์ ถ้าจะใช้ยาต้านความอ้วนต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น ส่วนการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนจะใช้กับผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 40 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสวนาเรื่องปัญหายาลดความอ้วน ว่าควรจะมีหรือยกเลิก แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ อ.ย.จึงได้จะทำประชาพิจารณาต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2545 หน้า 9)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


“หุ่นอัจฉริยะ” เลียนแบบมนุษย์มาไทย

บริษัทเอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ฮอนด้าประจำภูมิภาคอาเซียน โดยนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ได้แนะนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ ชื่อ “อาซิโม” (Advanced Step in Innovative mobility) มูลค่า 40-50 ล้านบาท จากประเทศญี่ปุ่น หุ่นยนต์อาซิโม ใช้การผสมผสานเทคโนโลยีการคาดการณ์เคลื่อนไหว หรือ เทคโนโลยี I-Walk ในการติดตั้ง ทำให้อาซิโมเปลี่ยนทิศทางการเดินได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ที่ต้องการชมหุ่นยนต์อาซิโม สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณจัดแสดงของฮอนด้า ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 – 25 ส.ค. 2545 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยอาซิโมจะพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อร่วมกิจกรรมทางเทคโนโลยี (เดลินิวส์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2545 หน้า 14)

ผุดศูนย์เทคโนฯชีวภาพ เน้นมาตฐานสากลผลิตชุดทดลองใช้เอง

เตรียมผุดศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ๋งตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์มุ่งค้นคิดพัฒนาผลิตชุดตรวจโรคใช้เองภายในประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อแก้ไขปัญหาเสียเปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลผลิตชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น วัคซีน ยา สมุนไพรและชุดทดสอบ โดยมุ่งวิจัยเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายใต้โรงงานต้นแบบ ระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เอกชน รวมทั้งจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่างพันธมิตรในการร่วมมือวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สยามรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2545 หน้า 23)

ข่าววิจัย/พัฒนา


แปลงธรรมชาติพืชผัก ให้เป็นทั้งอาหารและยา

มนุษย์เพาะพันธุ์ผักผลไม้ ด้วยเทคนิคการตัดต่อหน่วยถ่ายพันธุกรรม ดัดแปลงธรรมชาติพืชผัก ให้เป็นทั้งอาหารและยาด้วย โดยอาศัยเทคโนโลยี จะสามารถดัดแปลงเทคนิคของการตัดต่อหน่วยถ่ายพันธุกรรมหรือยีน จะสามารถแต่งเติมเปลือกมะเขือเทศ ให้มีสารฟลาโวนอยด์อันเป็นสารเคมีที่สรรพคุณเป็นตัวล้างพิษอนุมูลอิสระมากขึ้นได้ สารนี้มีอยู่ในเปลือกมะเขือเทศอยู่แล้ว แต่น้อยมากสารนี้ยังมีอยู่ในหอมหัวใหญ่และชา นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ได้พบว่า ต้นเปโตเนียพืชสมุนไพรของอเมริกาใต้มีสีม่วงเข้ม มียีนเร่งผลิตเอนไซม์ที่ควบคุมการสังเคราะห์สารฟลาโวนอยด์ได้ เมื่อเอามาใส่เข้ากับเปลือกมะเขือเทศ ได้เร่งให้ผลิตสารนี้เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้ถึง 78 เท่า แม้จะเอามาบดแล้วก็ยังมีเหลืออยู่อีกถึง 65% โดยที่ให้รสชาติไม่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วย (ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2545 หน้า 7)

ปูนกาวติดกระเบื้อง

พูนศักดิ์ สวนสมจิตร ที่ปรึกษาการทดสอบดิน บริษัท โปรเฟสชั่น เวสต์ เทคโนโลยี 1999 จำกัด ผู้คิดค้นปูนกาวติดกระเบื้องสำเร็จรูป กล่าวว่า ปูนที่ตนเองคิดค้นขึ้นมามีทั้งหมด 4 รายการ คือ ปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนสลัดดอกและปูนกาวติดกระเบื้องสำเร็จรูป ตามลำดับ ปูนเหล่านี้ไม่ได้ปซ้ำกับบริษัทใหญ่ที่ไหนเลย “เมื่อคิดค้นสำเร็จทั้ง 4 รายการ จึงไปจดสิทธิบัตรไว้ เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง จึงได้ไปจดสิทธิบัตรเอาไว้ทั้งหมด ซึ่ง 2 รายการหลังได้รับสิทธิบัตรแล้ว เหลืออีก 2 รายการแรกเท่านั้น คงจะรอให้ผ่านทั้งหมดแล้วจะขายสิทธิบัตร เพื่อนำเงินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต” (เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2545 หน้า 27)

ข่าวทั่วไป


บำบัดด้วยเสียงหัวเราะมีผลดี นักศึกษาพากันสอบไล่ได้เกรดสูง

คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมาลายา จำนวน 30 คน ซึ่งได้ผ่านการรับการบำบัดด้วยเสียงหัวเราะเปิดเผยว่า การบำบัดเป็นผลดี ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นยังรู้สึกตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ทั้งเจริญอาหารและนอนหลับสนิทขึ้น นักจิตวิทยานายมาเฮส คารัปเปีย ได้เสนอการบำบัดด้วยการหัวเราะขึ้น โดยสอนให้นักศึกษาเหล่านั้นฝึกหายใจเข้าลึกๆ และมีแบบฝึกหัดการหัวเราะให้ทำ ชาวมาเลเซียพากันนิยมชมชื่นวิธีการหัวเราะกันมากขึ้น มหาวิทยาลัยมาลายาถึงกับจัดการประชุมว่าด้วยการหัวเราะขึ้น ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ มีโครงการจะตั้งสมาคมการหัวเราะทั่วประเทศ และจะรณรงค์ให้มีวันหัวเราะแห่งชาติอย่างเป็นทางการในมาเลเซีย (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2545 หน้า 7)

ดึง รพ. เอกชนรักษาโรคหัวใจ 30 บาท

น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เพื่อแก้ปัญหาการรอคิวผ่าตัดโรคหัวใจในโรงพยาบาลของรัฐ ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาให้เร็วที่สุด ได้พิจารณาใช้โรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการผ่าตัดโรคหัวใจอยู่แล้ว เข้ามาช่วยผ่อนคลายปัญหาคิวยาว ประมาณ 1 ปี โดยใช้ระบบการส่งต่อและการบริหารจัดการทางการเงิน ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคหัวใจประมาณ 80% ที่ต้องได้รับการผ่าตัด ราคากลางในการรักษาอยู่ที่ 30,000 – 100,000 บาท ตั้งคณะกรรมการจัดคิวส่งผู้ป่วยผ่าตัดยังโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนแผนระยะยาวเตรียมตั้งศูนย์โรคหัวใจประจำจังหวัดและประจำทั้ง 12 เขต ดูแลประชาชนแต่ละเขตสาธารณสุขไม่ต้องเข้ากรุงเทพฯ (กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2545 หน้า 10)

พ.ร.บ.ขายตรงกระทบอี-คอมเมิร์ซ ผู้ประกอบการสับสน-เพิ่มต้นทุน

นายศรีศักดิ์ จามรมาน นายาสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในงานสัมมนาเจาะลึก พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง ที่จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย ถึงผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายขายตรงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่าการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต หรืออี-คอมเมิร์ซทุกรูปแบบจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ เนื่องจากเข้าข่ายการทำตลาดแบบตรง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำตลาดตาม พ.ร.บ.นี้ เช่น การจดแจ้งต่อคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงหรือการรับประกันสินค้า จะต้องมีคำบรรยายเป็นภาษาไทย ขณะที่การค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมุ่งขายทั่วโลก จะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้น “ประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ผู้ประกอบการบนอินเทอร์เน็ตมีการควบคุม และยังมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายศรีศักดิ์กล่าว ด้านนางสาวศันสนีย์ อัษฎาธร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และกรรมการสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเวบไซต์ในไทย 1.4 หมื่นราย แต่ไม่มีการจดทะเบียนธุรกิจ และไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.นี้ ด้านนายธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองนิติการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า การคุ้มครองผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซในเบื้องต้นที่คนไทยจะเข้าข่าย พ.ร.บ.นี้ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับฉลากคำบรรยายสินค้าหรือผลกระทบและผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรอคณะกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรงที่อยู่ในระหว่างแต่งตั้งมารับผิดชอบ (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2545 หน้า 31 )

ราชทัณฑ์ประหารชีวิตแบบฉีดยาพิษปีหน้า

รายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงเหตุผลของการปรับเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตนักโทษจากการยิงเป้าเป็นการฉีดยาพิษเข้าร่างกายที่จะเริ่มใช้ในปีหน้าว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา เมื่อกรมราชทัณฑ์ดำเนินการประหารชีวิตนักโทษคร่าใด ก็มักมีเสียงคัดค้านและเรียกร้องจากฝ่ายสิทธิมนุษยชนและองค์กรศาสนาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตเสีย โดยให้เหตุผลว่าเป็นวิธีการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน แต่ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถยกเลิกโทษประหารชีวิตได้ เนื่องจากกระแสเรียกร้องจากฝ่ายผู้เสียหาย ดังนั้น ทางกรมจึงได้พิจารณาที่จะเปลียนวิธีการประหารชีวิตจากวิธีการยิงด้วยปืนเป็นวิธีการประหารโดยฉีดยาพิษ เพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นวิธีที่มีความโหดร้ายน้อยลง น่าจะเป็นการลดแรงกดดันจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรศาสนาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลักสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่กำหนดให้การลงโทษต้องไม่ใช้วิธีการที่ทารุณโหดร้าย สารพิษที่นำมาใช้มี 3 ชนิด คือ 1.โซเดียม เพนโททัล (Sodium Pentothal) ใช้ประมาณ 20-25 cc. ยาตัวนี้จะทำให้หลับ 2. เพนคูโรเนียม โบมาย (Pancuroniumbromide) ปริมาณ 50 cc. ยาตัวนี้จะทำให้ระบบการหายใจหยุดงาน แต่ยังไม่เสียชีวิต ยาชนิดนี้เป็นยาน้ำ ราคา 48 บาท ต่อ 50 cc. 3.โปทาสเซียม คลอไรด์ (Potassium Chloride) 50 cc. เพื่อทำให้หัวใจหยุดเต้น ราคา 12 บาท ต่อ 20 cc. แต่ในอนาคตหากประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ และมีวิธีการประหารชีวิตใหม่ๆ ก็คงจะต้องพิจารณากันต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2545 หน้า 9)

ผู้หญิงเก่ง ปี 2545 สาขาเกษตรกรรม

ปีนี้ สถาบันวิจัยบทบาทชายหญิงและการพัฒนา มอบโล่เกียรติยศจาก พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแก่ คุณรุจิรา รอดภัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้หญิงเก่งปี 2545 สาขาเกษตรกรรม มีผลงานในเรื่องเพาะเห็ดต่างๆ และยังได้เปิดอบรมการเพาะเห็ดให้คนทั่วไปเข้าฝึกงานและเรียนรู้โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่ประการใด ผลงานการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการผลิตด้านเกษตรแก่ชุมชนทั่วไป และเป็นสมาชิกสโมสรไลอ้อนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ ประเภทอาหารแปรรูปจากเห็ด จากกรมส่งเสริมการเกษตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นแม่บ้านดูแลสถานที่ที่ตั้งชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้กาฬสิทธุ์ จึงเป็นการเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้หญิงเก่งปี 2545 สาขาเกษตรกรรม (เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2545 หน้า 24)

อีเมลฟรีสำหรับเอสเอ็มอี

นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี สมัครขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ www.sme.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารราคาถูกทั้งในและต่างประเทศ (เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2545 หน้า 16)

ห่วงบางขุนเทียนหาย ดัตซ์ยื่นมือช่วยเสนอ 45 ล้านยูโร ให้กทม. แก้น้ำเค็มเซาะฝั่ง

กทม.ได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ซึ่งสำนักผังเมืองได้เชิญผู้แทนกรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า ม.เกษตรฯ จุฬาฯ ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และแกนนำชุมชนเข้าร่วม ด้านนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าฯกทม.ระบุว่าบางขุนเทียนถูกน้ำทะเลเซาะมา 20 ปียังแก้ไขไม่ได้ ทำพื้นที่ กทม.หายไปเกือบ 900 ไร่ บอกรัฐไม่เคยจะสนใจไยดี ล่าสุดเนเธอร์แลนด์เสนอช่วยป้องกัน ให้กทม.ศึกษาโครงการป้องกัน ตั้งงบไว้ 2,700 ล้านบาท อียูจะช่วย 45 ล้านเหรียญ ที่เหลือจะหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไว้ และจะทูลเกล้าฯถวายในหลวง ขอพระราชวินิจฉัยโครงการ (สยามรัฐ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2545 หน้า 6)

มธ.สร้างอนุสาวรีย์ เชิดชูเกียรติ “ ศ.สัญญา”

นายนริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างอนุสาวรีย์ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกับกองทุน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ จัดโครงการสร้างอนุสาวรีย์ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ “คนของแผ่นดิน” ที่ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ให้ปรากฏสืบไป และเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนในการประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต การอุทิศตนทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณแก่ท่านด้วย (สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2545 หน้า 3)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215