หัวข้อข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2000-03-01

ข่าวการศึกษา

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2543
กรรมการร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความคิดเห็นของประชาคมศิลปากรเกี่ยวกับการเป็น ม. ในกำกับของรัฐฯ
มุมมองของอาจารย์ธัชชัย สุมิตร
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2544
การทุจริตในการสอบเอ็นทรานซ์
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนนักเรียนติดยาเสพติด
การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2543 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่ต้องสอบ
การสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมีชื่อเสียง
การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สถาบันราชภัฎเตรียมออกนอกระบบราชการ
การออกนอกระบบราชการของสถาบันราชภัฏ
การฝึกอบรมเทคนิคการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ความต้องการอาหารอินทรีย์
หน่วยงานกลางเพื่อการเทียบโอน
การนำเด็กออธิสติก เรียนร่วมกับเด็กปกติ

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

พืชตัดแต่งพันธุกรรม (จี เอ็ม โอ)
องค์การนาซ่าค้นพบแหล่งกำเนิดรังสีแกมม่าในทางช้างเผือก
บริษัทเนตเวิร์กไทยแลนด์เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
หนังสือพิมพ์อีเล็คโทรนิกส์ สามย่านดอทคอม
นวนิยายอีเล็คโทรนิกส์

ข่าววิจัย/พัฒนา

การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
มลพิษตกค้างในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวทั่วไป

สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง
องค์การไอเอลโอ (ILO) ให้พม่าเลิกกดขี่แรงงาน
ประโยชน์ของสารสกัดของว่านน้ำ
ปูน้ำจืด "พระพี่นาง"
ประโยชน์ของปู
ประโยชน์ของปู
ประโยชน์ของปู
สาเหตุการเกิดลมชัก หลังเล่นวีดีโอเกมส์
ศูนย์หนังสือจุฬาเปิดขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต
การแปรรูปอ้อยเป็นแอลกอฮอล์แทนเชื้อเพลิง

ข่าวการศึกษา


การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2543

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามการนำคะแนนเฉลี่ย ม.ปลาย มาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ นายอำรุง จันทวานิช อธิบดีกรมวิชาการแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องไปประจำที่ศูนย์รับสมัครสอบเอ็นทรานซ์ทั้ง 15 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือผู้สมัคร เช่น การกรอกใบสมัคร การตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียน รหัสสถานศึกษา เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหา เหมือนปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ศูนย์สอบ ปีนี้มั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาเนื่องจากได้เตรียมการป้องกันไว้แล้วทุกจุด

กรรมการร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบเนื่องจากการปรับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุงร่าง พรบ.ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีจุดบกพร่องโดยเฉพาะขาดการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ในวันที่ 17 มีนาคม 2543 อาจารย์จำนวน 5 คน คือ นายธเนศ เจริญเมือง นางนัทมน คงเจริญ นางจิรพร วิทยศักดิ์สนธ์ นายชัชวาล บุญปัน และนายสมโชติ อ๋องสกุล กรรมการพิจารณาปรับปรุงร่าง พรบ. ได้ทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากมีความเห็นว่ากรรมการไม่ได้เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ กรรมการไม่มาจากการคัดเลือกของบุคลากร ไม่มีความโปร่งใส ก่อนหน้านี้นายนิธิ เอียวศรีวงค์ ได้ปฏิเสธที่จะเป็นประธานกรรมการชุดนี้ นายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าทุกคนควรใช้สติปัญญา เพื่อช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีในมหาวิทยาลัย และช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็น

ความคิดเห็นของประชาคมศิลปากรเกี่ยวกับการเป็น ม. ในกำกับของรัฐฯ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นม.ในกำกับของรัฐฯ โดยสำรวจจากประชากรทั้งสิ้น 1,646 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 864 ชุด คิดเป็น 52.5 % มีผู้เห็นด้วยกับการมีระบบเดียว 24.4 % เห็นด้วยกับการมีสองระบบ 75.6 % และต้องการปรับเปลี่ยนสถานภาพทันที 4.7 % ปรับเปลี่ยนภายใน 5 ปี 20 % ปรับเปลี่ยนภายในระยะเวลา 10 ปี 21.5 % ปรับเปลี่ยนภายใน 15 ปี 10.1 % และต้องการปรับเปลี่ยนตามความสมัครใจของตน 42.3 %

มุมมองของอาจารย์ธัชชัย สุมิตร

อาจารย์ธัชชัย สุมิตรได้กล่าวภายหลังการรับมอบตำแหน่งอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า สิ่งแรกที่จะดำเนินการคือ เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ให้อาจารย์และนิสิตจุฬาฯ และชาวจุฬาฯ เรื่องเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐฯ ซึ่ง 80% ของบุคลากรยังเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แท้จริงเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ คือ การบริหารงานอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพ มีการประกันคุณภาพ การทำงานที่ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และตอบแทนสังคม การยุบอัตราว่าง และไม่ได้รับทดแทน มีผลกระทบในช่วงปรับเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากจุฬาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่มาก แต่ถ้าเป็น ม.ในกำกับแล้วคงจะไม่กระทบกระเทือน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2544

กระทรวงการคลังได้ตั้งงบประมาณเงินกองทุนกู้ยืมในปีการศึกษา 2544 ไว้จำนวน 30,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2543 จำนวน 4,400 ล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับผู้กู้รายเก่า 880,000 คน และผู้กู้รายใหม่ 300,000 ซึ่งนายปราโมทย์ โชติมงคล รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย แจ้งว่าการจัดสรรให้ผู้กู้รายใหม่ในปีการศึกษา 2544 ระหว่างกระทรวงศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัยนั้น เป็นอัตราส่วน 2:1 ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัยคงจะได้เงินเพียง 1,600 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าที่ได้รับ ในปีการศึกษา 2543 และทบวงได้ปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้ จาก 300,000 บาท เป็น 150,000 บาท และในปีนี้มีผู้ชำระหนี้ จำนวน 13,173 ราย จากผู้ที่ต้องชำระหนี้ 24,768 ราย

การทุจริตในการสอบเอ็นทรานซ์

นายปราโมทย์ โชติมงคล เปิดเผยว่าในการทดสอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2543 มีผู้กระทำความผิด 13 ราย แบ่งเป็น ทำผิดข้อปฏิบัติในการสอบ 7 ราย ทุจริตในการสอบ 6 ราย การทำผิดข้อปฏิบัติถูกตัดสิทธิไม่ตรวจข้อสอบวิชานั้น การทุจริตในการสอบ ถูกตัดสิทธิไม่ตรวจข้อสอบทุกวิชา และห้ามสมัครสอบนาน 3 ปี

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ในปีการศึกษา 2543 คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 24 มีนาคม 2543 จำนวน 850 คน จากนั้นผู้มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องผ่านการจับฉลากเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 130 คน การจับฉลากอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์ได้ และมีการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อความโปร่งใส มีผู้ปกครองหลายท่านเกรงว่า การจับฉลากจะไม่โปร่งใส และไม่ยุติธรรมกับผู้ที่สอบได้คะแนนดี แต่ผู้ปกครองของผู้ที่สอบได้คะแนนต่ำก็พอใจที่ได้รับโอกาสได้รับสิทธิเสมอกัน

จำนวนนักเรียนติดยาเสพติด

พ.ต.เทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ โฆษก กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการสำรวจสภาพการใช้ สารเสพติด ในสถานศึกษา จากนักเรียน นักศึกษา จำนวน 7,306,900 คน มีผู้ติดยาเสพติดจำแนกตาม ประเภทของสารเสพติด ได้ดังนี้ :- เหล้าบุหรี่ จำนวน 17,852 คน สารระเหย จำนวน 5,678 คน กัญชา จำนวน 527 คน ฝิ่น จำนวน 53 คน เฮโรอีน จำนวน 9 คน ขอให้สถานศึกษา ได้หมั่นดูแล และกวดขันนักเรียน ในเรื่องยาเสพติด

การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในฐานะประธานคณะทำงานจัดเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายวิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาต้องการความมั่นใจว่าการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดไว้ จะสามารถรองรับการจัดการศึกษา 12 ปีได้จำนวนนักเรียนต้องได้สัดส่วนกับสถานศึกษาที่รองรับ จึงได้คัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษามา 12 เขต จากที่จัดแบ่งไว้ 289 เขต เพื่อศึกษารายละเอียดในการจัดที่เรียน ให้จัดได้คุ้มค่าใช้จ่ายประหยัดและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา อนุกรรมการปฏิรูปครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้สรุปคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพผู้บริหาร ต้องมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่เป็นผู้ล้มละลาย และมีวุฒิปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา จากสถานศึกษาที่องค์กรวิชาชีพครูรับรอง หากไม่มีวุฒินี้ จะต้องผ่านการอบรมด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารในปัจจุบัน หากมีวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่ทำงานบริหารมา 2 ปี จะได้รับใบอนุญาตทันที

การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2543 ของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ต.เทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ โฆษก กระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายเรื่องการรับนักเรียนทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2543 จำนวนทั้งสิ้น 4,313,010 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1,203,678 คน ระดับประถมศึกษา 1,065,450 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 945,654 คน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 504,553 คน ระดับ ปวช. จำนวน 263,390 คน และระดับอุดมศึกษาจำนวน 330,280 คน

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่ต้องสอบ

นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ อธิบดีกรรมสามัญศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษา กำลังจำหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ในปีนี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลางจำนวน 55 โรงเรียน ที่เปิดรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 100% โดยไม่มีการสอบคัดเลือก จำนวนนักเรียนที่รับได้ 23,000 คน ทุกโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนในพื้นที่บริการก่อน หากมีที่ว่างจึงจะรับนักเรียนอื่นเพิ่มเติ่ม

การสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมีชื่อเสียง

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนมีชื่อเสียง ในส่วนกลาง ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคมนี้ ปรากฏว่าเพียง 3 วันแรกของวันรับสมัครจำนวนผู้มาสมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้ เมื่อเรียงลำดับโรงเรียนที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 1,771 คน โรงเรียนสวนกุหลาบมีผู้มาสมัคร 1,333 คน โรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีผู้มาสมัคร 1,281 คน โรงเรียนวิทยวรรณาลัย มีผู้สมัคร 1,251 คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีผู้มาสมัคร 1,247 คน

การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเดียวในส่วนกลาง ที่ได้รับอนุมัติ ให้เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที่ 4 จำนวน 1,480 คน แบ่งเป็นโควตาเด็กช้างเผือกทั่วประเทศ 20% เด็กผู้ที่มีอุปการะคุณ 5% เด็กความสามารถพิเศษ 5% ที่เหลือจำนวน 1,036 คน รับจากการสอบคัดเลือก มีผู้สมัคร 13,011 คน มีผู้สมัครกลุ่มวิทย์คณิต 9,398 คน กลุ่มภาษา - คณิต 1,778 คน กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 1,039 คน กลุ่มภาษาเยอรมัน 419 คน กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 379 คน

สถาบันราชภัฎเตรียมออกนอกระบบราชการ

นายสงบ ลักษณะ เลขาธิการสภาราชภัฎ เปิดเผยว่าการออกนอกระบบของสถาบันราชภัฎไม่เหมือนของมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเซีย หรือ เอดีบี แต่ละสถาบันเห็นพ้องกันว่าการออกนอกระบบราชการจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร การที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีก็เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน เพราะในอนาคตจะต้องรวมกับมหาวิทยาลัย

การออกนอกระบบราชการของสถาบันราชภัฏ

จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนัก- งานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอได้ในเดือนกันยายน โดยมีหลักการดังนี้ 1. สถาบันราชภัฏทุกแห่ง จะเป็นนิติบุคคล และมีกฎหมายของตนเอง 2. แต่ละแห่งจะออกนอกระบบราชการไม่พร้อมกัน 3. จะมีการปฏิรูปการจัดการศึกษาในทุกสถาบัน และงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลต้องเท่ากับมหาวิทยาลัย แนวโน้มของการสอบเอนทรานซ์ รศ.อุทุมพร จามรมาน ประธานคณะทำงานวิจัยระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา หรือเอนทรานซ์ เปิดเผยว่าตามที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประสงค์จะให้มีแบบจำลองรูปแบบเอนทรานซ์ ที่เหมาะสมกับคนไทย ที่มีความเป็นไปได้ และมีคุณภาพนั้น นางอุทุมพร กล่าวว่า รูปแบบเอนทรานซ์ที่เหมาะสม และเป็นไปได้ตามความคิดตน โดยปรับจุดอ่อนของการสอบในปัจจุบันนี้คือ ควรมีการสอบปีละ 3 ครั้ง เนื้อหาในการสอบ ไม่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ม.ปลาย เพราะผู้สอบต้องเรียนจบก่อน ข้อสอบจะเน้นศักยภาพของเด็ก และภาษาอังกฤษ เน้นความสนใจว่าเด็กสนใจวิชาชีพอะไร เช่น เรียนแพทย์ต้องเรียนชีววิทยา และควรมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำข้อสอบให้มีคุณภาพ เป็นต้น

การฝึกอบรมเทคนิคการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนหาญ ได้จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพครูผู้สอน ตั้งแต่ครูอาสา ครู ปอ. ครู ศรช. และวิทยากรอาชีพจำนวน 30 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการสอน เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ความต้องการอาหารอินทรีย์

นายอนันต์ ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อาหารอินทรีย์หรืออาหารปลอดสารพิษ เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวล เกี่ยวกับ สารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง การตัดต่อพันธุกรรมของพืช ประเทศไทยได้เริ่มเข้าไปมีส่วนในตลาด อาหารอินทรีย์ หากต้องการเติบโต จะต้องคำนึงถึง คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ประเทศไทยต้องสร้างมาตรฐานในการผลิต อาหารอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับ ขณะนี้ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มากขึ้น อาหารอินทรีย์จึงเป็นทางเลือก ขณะนี้ราคาอาหาร อินทรีย์ยังแพงอยู่ เนื่องจากประเทศไทย ยังไม่มีมาตรฐาน ต้องใช้มาตรฐานของต่างประเทศ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงราคาจึงแพง

หน่วยงานกลางเพื่อการเทียบโอน

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การเทียบโอนผลการศึกษาควรมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน และส่งเสริมให้มีหน่วยงานรองรับการเทียบโอนทั้งการฝึกอาชีพและการศึกษาต่อ

การนำเด็กออธิสติก เรียนร่วมกับเด็กปกติ

โรงเรียนมีนประสาทวิทยาได้นำเด็กออธิสติก ที่มีสภาวะการเรียนรู้แตกต่างจากเด็กทั่วไป เนื่องจากยีนส์ หรือพันธุกรรมของพ่อแม่ได้รับเชื้อบางชนิด ทำให้เด็กเกิดมามีลักษณะผิดปกติ มือไม่อยู่นิ่ง มีโลกส่วนตัว ชอบอยู่คนเดียว มีการสื่อสารที่แตกต่างไป การเรียนร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยสังเกตพฤติกรรม และปรับจุดประสงค์ และการวัดผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น เด็กปรกติ มี 5 จุดประสงค์/อาทิตย์ เด็กออธิสติกจะมีเพียง 1 จุดประสงค์ต่ออาทิตย์ เด็กออธิสติก ที่ผ่านการเรียนร่วมกันกับเด็กปรกติ จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จนสามารถ สังเกตได้ เช่นสามารถใช้คำพูดยาวๆ ได้ พูดคำซับซ้อนได้ เป็นต้น

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


พืชตัดแต่งพันธุกรรม (จี เอ็ม โอ)

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่าปัญหาเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นคือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนว่า พืชตัดแต่งพันธุกรรมคืออะไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการประสานงานกันต่างคนต่างทำ ใครเชื่ออย่างไรก็ทำหรือประชาสัมพันธ์ไป ประชาชนจึงไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงาน ที่ให้ความรู้ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การตัดแต่งพันธุกรรมพืช จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้หรือไม่ต้องดูตัวอย่าง จากประเทศอินเดียที่ได้นำการตัดแต่งพันธุกรรมพืชมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ และส่งเสริมให้มีการขยายพื้น ที่ในการเพาะปลูกพื้นตัดแต่งพันธุกรรมมากขึ้น

องค์การนาซ่าค้นพบแหล่งกำเนิดรังสีแกมม่าในทางช้างเผือก

นักดาราศาสตร์ จากศูนย์การบินอวกาศ ของนาซ่า ได้ค้นพบแหล่งกำเนิดรังสีแกมม่า จากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบตรงกลาง ของทางช้างเผือก ดาวฤกษ์เหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 10 - 20 เท่า จะปล่อยก๊าซที่เป็นประจุไฟฟ้าออกมา ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ก๊าซนี้เมื่อปะทะกับอะตอมที่ล้อมรอบดาวฤกษ์ เกิดเป็นรังสีแกมม่า

บริษัทเนตเวิร์กไทยแลนด์เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

นายรอล์ฟ ลินดสโตรม ผู้บริหารของบริษัทเนตเวิร์กไทยแลนด์เตรียมเปิดให้บริการอินเน็ตฟรี ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะให้สมาชิกที่ผ่านการคัดเลือก ทดลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ สาธารณเพื่อบริษัทจะได้ศึกษาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การคัดเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม มาใช้เมื่อเปิดให้บริการจริง บริษัทเนตเวิร์กไทยแลนด์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 800 ดอลลาร์ สำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าราคา 2,995 บาท สำหรับการเป็นสมาชิกตลอดชีพ คาดว่าในปี 2544 จะมีสมาชิกประมาณ 5 ล้านคน คาดว่าจะทำรายได้ให้มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ ภายใน 18 เดือนแรก ในการให้บริการ

หนังสือพิมพ์อีเล็คโทรนิกส์ สามย่านดอทคอม

นิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งร่วมกันจัดทำ SAMYAN.COM เป็นหนังสือพิมพ์อิเล็คโทรนิกส์ เผย แพร่ทางอินเทอร์เน็ต นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง และชีวิตประจำวัน นายวิสันต์ อิทธิวัฒนกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ และการเมือง กล่าวว่า ข่าวที่นำเสนอเป็นข่าวใกล้ตัว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ใครต้องการ เสนอข่าวก็ส่งเรื่องมาให้พิจารณาได้ หลังจากเริ่มเผยแพร่ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับมากพอควร

นวนิยายอีเล็คโทรนิกส์

สตีเฟน คิง นักเขียนนวนิยายชื่อดังระดับ best seller ได้ตีพิมพ์นวนิยายชื่อ Riding the Bullet บนอินเทอร์เน็ต เป็นนวนิยายของนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนแรก ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ที่ ผ่านมามีแต่นักเขียนใหม่ ที่นิยมเผยแพร่งานบนอินเทอร์เน็ต Riding the bullet จะไม่มีในรูปของ สิ่งพิมพ์ Riding the Bullet มีความยาว 86 หน้า ราคา 2.50 ดอลลาร์ ได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้ download ถึง 2 ล้านคน หลังจากเปิดตัวเพียง 2 ชั่วโมง เท่านั้น จน Amazon.com ต้องนำมาให้อ่านฟรี

ข่าววิจัย/พัฒนา


การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

นายเกชา ลาวัณยะวัฒน์ ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลจากการศึกษาสภาวะ และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย พบว่าเครื่องจักรแปรรูปอาหารจำนวน 32 ชนิด ที่ศึกษา มีขีดความสามารถ ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน เครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและราคาแพงกว่าเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศ ดังนั้นควรมีมาตรการสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนด้านการตลาด ปรับการบริหารการจัดการภายในองค์กรผู้ผลิตเครื่องจักรให้ทันสมัย เสริมสร้างการวิจัยพัฒนาแทนที่จะผลิตลอกเลียนแบบเหมือนที่ผ่านมา

มลพิษตกค้างในภูมิภาคเอเชีย

นายธารา ปังคำศรี ผู้ประสานงานกรีนพีชเอเชียอาคเนย์ ประจำประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ของกรีนพีช ได้จัดทำบัญชีรายชื่อมลพิษตกค้าง ที่จำเป็นต้องกำจัดให้หมดในภูมิภาคเอเชีย จากการรวบรวมข้อมูลที่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ได้ศึกษาไว้ พบว่าหลายพื้นที่ยังมีสารพิษที่สหประชาชาติ ประกาศให้เลิกใช้ เช่น ดีดีที มีมากในอ่าวเบงกอล มีการใช้ไดออกซินฟูแรม ที่อยู่ในรูปของยาฆ่าแมลง จากการเก็บตัวอย่างพบว่ามีสารพิษที่ประเทศไทย ประกาศเลิกใช้แล้วในสิ่งแวดล้อม ในปริมาณสูง เช่น สารพีซีบี เฉลี่ย 0.8 - 2.7 นาโนกรัมต่อกรัม ดีดีทีเฉลี่ย 0.48 - 1.9 นาโนกรัมต่อกรัมเป็นต้น ทั้งนี้แม้มีประกาศห้ามแต่สารพิษเหล่านี้ก็ยังมีใช้ในประเทศไทย เนื่องจากการละเลยต่อการตรวจสอบและมีช่องว่างทางด้านกฎหมาย

ข่าวทั่วไป


สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง

นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย กล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง คือความเครียดจากการทำงาน การทำงานหามรุ่งหามค่ำ ขาดการพักผ่อนเมื่อมีความเครียดมาก จะมีอาการความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดในสมองตีบและแตก ได้ หากเครียด และดื่มของมึนเมาด้วย ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น การหลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูงคือ ต้องออกกำลังกาย นั่งสมาธิ มีกิจกรรมสนุกสนานบันเทิง นอกจากนี้การนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอัมพาตเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง

องค์การไอเอลโอ (ILO) ให้พม่าเลิกกดขี่แรงงาน

ที่ประชุมคณะบริหารองค์แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีมติขอใช้อำนาจตามกฎข้อบังคับของ ILO เป็นครั้งแรกที่กำหนดให้ ILO สามารถออกมาตรการใดๆ บังคับพม่า เนื่องจากมีการกดขี่บังคับใช้แรงงานในพม่า และรัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ มาตรการหนึ่งที่จะนำมาใช้กับพม่าคือ การเสนอให้ชาติสมาชิก ILO ทบทวนความสัมพันธ์กับพม่า

ประโยชน์ของสารสกัดของว่านน้ำ

ว่านน้ำเป็นพืชล้มลุกที่มีอยู่ทั่วไปในหนองบึง แหล่งน้ำขังเมื่อนำมาสกัด ได้สารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อ COLLETROTRICHUM GLEOSPORICIDES ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแอนแทรกซ์โนส ในมะม่วงได้ 100% ที่ระดับการเข็มข้น 500 พีพีเอ็ม อีกทั้งยับยั้งการงอกของสปอร์ได้ 100 % ที่ระดับความเข็มข้น 1,000 พีพีเอ็ม และสารสกัดจากว่านน้ำสามารถควบคุมโรคแอนแทรกซ์โนส ได้ตั้งแต่มะม่วงตกช่อ การผลิตเชิงพาณิชย์ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังผลิตได้ประมาณน้อย

ปูน้ำจืด "พระพี่นาง"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่ของโลก ค้นพบโดย นายมงคล วงศ์กาฬสินธุ์ ที่ ต. ท่าแฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ได้กราบทูลขอพระราชทานพระอนุญาต ใช้ชื่อว่า "ปูพระพี่นาง" ปูชนิดนี้ มีลักษณะสีสันสวยงาม มี 3 สี ได้แก่ สีแดงเลือดนก สีแดงส้ม และสีขาว อาศัยอยู่ในลำธาร พบมากในฤดูฝน กินพืชและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร

ประโยชน์ของปู

นายไพบูลย์ นัยเนตร อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปูน้ำจืดมากที่สุดในโลก และอาจจะมีปูพันธุ์ใหม่ อีกหลายชนิด ที่ยังไม่ได้ค้นพบ ปูป่า และปูน้ำตกในเมืองไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า มีความสวยงาม ที่มีสีสันสวยงามแปลกตา ปู เป็นดัชนีวัดค่าความชุ่มชื้น ในดิน เพราะปู จะขุดรู ในระดับความลึกเสมอกับระดับน้ำใต้ดิน ยิ่งพบว่าปูขุดรูลึกเท่าใด ระดับน้ำใต้ดิน ก็จะน้อยเท่าระดับนั้น

ประโยชน์ของปู

นายไพบูลย์ นัยเนตร อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปูน้ำจืดมากที่สุดในโลก และอาจจะมีปูพันธุ์ใหม่ อีกหลายชนิด ที่ยังไม่ได้ค้นพบ ปูป่า และปูน้ำตกในเมืองไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า มีความสวยงาม ที่มีสีสันสวยงามแปลกตา ปู เป็นดัชนีวัดค่าความชุ่มชื้น ในดิน เพราะปู จะขุดรู ในระดับความลึกเสมอกับระดับน้ำใต้ดิน ยิ่งพบว่าปูขุดรูลึกเท่าใด ระดับน้ำใต้ดิน ก็จะน้อยเท่าระดับนั้น

ประโยชน์ของปู

นายไพบูลย์ นัยเนตร อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปูน้ำจืดมากที่สุดในโลก และอาจจะมีปูพันธุ์ใหม่ อีกหลายชนิด ที่ยังไม่ได้ค้นพบ ปูป่า และปูน้ำตกในเมืองไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า มีความสวยงาม ที่มีสีสันสวยงามแปลกตา ปู เป็นดัชนีวัดค่าความชุ่มชื้น ในดิน เพราะปู จะขุดรู ในระดับความลึกเสมอกับระดับน้ำใต้ดิน ยิ่งพบว่าปูขุดรูลึกเท่าใด ระดับน้ำใต้ดิน ก็จะน้อยเท่าระดับนั้น

สาเหตุการเกิดลมชัก หลังเล่นวีดีโอเกมส์

วารสาร Nature Neuroscience ระบุว่าสาเหตุที่วัยรุ่นเกิดอาการลมชัก หลังจากเล่นวีดีโอเกมส์ เนื่องจากสมองส่วนหนึ่ง ไม่สามารถรับภาพที่มีแสงวูบวาบสลับกันไป มาระหว่างสีขาวกับสีดำ สมองส่วนที่เรียกว่า คอร์เท็ก ของเด็กอายุระหว่าง 4-14 ปี จะมีความไวต่อแสงมาก เมื่อไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างสีดำกับสีขาว ในภาพกระพริบถี่ๆ ในวีดีโอเกมส์ และการ์ตูน จึงทำให้เกิดอาการลมชัก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว นักออกแบบวีดีโอเกมส์ ควรปรับความถี่ของภาพหน้าจอให้เหมาะสม และอย่าปล่อยให้เด็กจ้องหน้าจอนานเกินไป

ศูนย์หนังสือจุฬาเปิดขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต

นายกรรณะ กองศักดา แจ้งว่าศูนย์หนังสือจุฬาได้ร่วมกับ DST MART.COM ซึ่งเป็นร้าน supermart ออนไลน์ จัดบริการส่งหนังสือให้ลูกค้า ที่สั่งซื้อหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นมูลค่า ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป โดยในระยะแรกจะจำกัดเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน กทม. และปริมณฑลเท่านั้น โดยหนังสือจะถึงมือลูกค้าภายในวันเดียว หลังจากที่เสนอซื้อ ในระยะทดสอบพฤติกรรมของผู้บริโภค จะไม่คิดค่าส่งต่อไป และจะคิดค่าส่งครั้งละ 20 บาท

การแปรรูปอ้อยเป็นแอลกอฮอล์แทนเชื้อเพลิง

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ เปิดเผยว่าสมาคม ชาวไร่อ้อยได้เดินทางมาหารือเรื่องการแก้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยให้ผลักดันนโยบายการนำอ้อยที่ เหลือจากการทำน้ำตาล มาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถนำมาผลิตเป็นดีโซลฮอล และก๊าซโซฮอล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มี คุณภาพต่ำได้ และมีแนวโน้มจะนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ที่มีคุณภาพสูงได้ จึงได้สั่งการให้ตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1 ล้านบาท ผลจากโครงการจะมี ประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215