หัวข้อข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 2003-04-01

ข่าวการศึกษา

ทบวงฯ เฟ้นหาอัจฉริยะต่อยอดงานพัฒนาชาติ
ทบวงฯตีกรอบมหาลัย’ในกำกับ
เผยารายชื่อ36โรงเรียนมัธยมเปิดสอนด้วยสื่ออังกฤษแบบมินิ
คาดงานหนังสือสร้างนักอ่านรุ่นใหม่

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

พันธุกรรมที่เปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ข่าววิจัย/พัฒนา

คนไทยเจ๋งคิดเครื่องประหยัดน้ำมัน
เครื่องจับแมลงวันทอง
น้ำมันพืชใช้แล้วส่งผลิตพลังงานทดแทนเพื่อประหยัดพลังงานและสร้างรายได้

ข่าวทั่วไป

‘ตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน’ เก็บข้อมูลทั่วประเทศ
เกษตรกรหญิงเตือนอย่าใช้ยาฆ่าหญ้าและแมลงในบ่อกุ้ง
พบไวรัสร้ายโคโรนาเชื้อโรคไข้หวัดมรณะ

ข่าวการศึกษา


ทบวงฯ เฟ้นหาอัจฉริยะต่อยอดงานพัฒนาชาติ

ศาสตราจารย์ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถแข่งขันในเวทีโลก ทบวงฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวาง ในรูปแบบของกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานในต่างประเทศ ในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ณ สถาบันอุดมศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสถานประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสามารถนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว “โครงการในปีนี้ถือเป็นการนำร่อง โดยทบวงฯ จะนำประสบการณ์มาพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อไป ทบวงยังได้จัดงบฯ กว่า 15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนอุดหนุนให้นักศึกษาที่ไปดูงานได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย” ปลัดทบวงฯ กล่าว (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2546 หน้า 7)

ทบวงฯตีกรอบมหาลัย’ในกำกับ

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อหาข้อยุติในเรื่องหลักการกลางที่จะต้องบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ว่า ตนได้เชิญศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) และรศ.มานพ พราหมโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) มาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นที่จะบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับทั้ง 2 ฉบับ โดยได้สาระสำคัญว่า 1.การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศรวมถึงให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ชัดเจนว่าจะมีกลไกในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตอย่างไร และให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกสิ้นปี 2.กำหนดให้สถาบันจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันในการประกันคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 3.ให้สภามหาวิทยาลัยนำงานวิจัยของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ 4.กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ตลอดจนให้มีการแบ่งปันทรัพยากรกับสังคมและชุมชนด้วย และ 5.กำหนดให้สถาบันมีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการได้มีโอกาสได้รับบริการด้านอุดมศึกษาตามสมควร (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2546 หน้า 34)

เผยารายชื่อ36โรงเรียนมัธยมเปิดสอนด้วยสื่ออังกฤษแบบมินิ

เผยารายชื่อ36โรงเรียนมัธยมเปิดสอนด้วยสื่ออังกฤษแบบมินิ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยเลาขานุการ รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีความพร้อมจะเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program) และได้อนุมัติให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2546 จำนวน 36 โรง จาก 115 โรง ที่เสนอตัวเข้ามา โดยมีเงื่อนไขว่าให้เปิดสอนได้เพียงชั้น ม.1 จำนวนไม่เกิน 2 ห้องต่อโรง และรับนักเรียนได้ไม่เกิน ห้องละ 30 คน รายชื่อ ร.ร.มัธยมทั้ง 36 โรง ที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.สิริรัตนาธร ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.สวนกุหลาบ นนทบุรี ร.ร.สตรีนนทบุรี ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ ร.ร.สิรินทรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ร.ร.สวนรังสิต จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ร.ร.สตรีภูเก็ต ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ จ.ภูเก็ต ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง ร.ร.เบญจเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ร.ร.กาญนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ร.ร.วิสุทธิรังษี จ.การญจนบุรี ร.ร.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ร.ร.พุแควิทยา จ.สระบุรี ร.ร.หนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ร.ร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี ร.ร.เลยพิทยาคม จ.เลย ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ร.ร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ร.ร.ชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี ร.ร.ระยองพิทยาคม จ.ระยอง ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด ร.ร.นวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2546 หน้า 34)

คาดงานหนังสือสร้างนักอ่านรุ่นใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มี.ค.ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 31 โดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า การจัดงานในปีนี้ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะมีนานาชาติได้จัดหนังสือและสิ่งพิมพ์เข้ามาร่วมงานเป็นครั้งแรก ถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยและต่างประเทศจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านหนังสือ เป็นการเปิดโลกทรรศน์ และโลกการเรียนรู้ของมนุษยชาติให้กว้างขวาง โดยมีหนังสือเป็นสื่อกลางสรรค์สร้างให้เกิดสังคมการอ่าน การศึกษาหาความรู้อันเป็นผลให้ประเทศชาติเจริญ ประชากรในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่านเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2546 หน้า 34)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


พันธุกรรมที่เปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ด้วยข้อมูลจากการวิจัยของนักชีววิทยาที่ได้ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของกระรอกแดงชนิดหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดาทำให้ทราบว่น ดูในเรื่องของค่าใช้จ่าย คุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลในส่วนต่างๆ และที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ของรภ.สวนสุนันทา ส่วนโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ แผน (ข) นั้น ที่ประชุมเห็นว่าควรให้สภาวิชาการรภ.สวนสุนันทา พิจารณาเห็นชอบมาก่อน (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2546 หน้า 7)

ข่าววิจัย/พัฒนา


คนไทยเจ๋งคิดเครื่องประหยัดน้ำมัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 มี.ค. ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำ จ.พิษณุโลก ทราบมาว่ามีช่างซ่อมรถหัวใสคนหนึ่งได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเพิ่มขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงที่บ้านเลขที่ 288 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึงเป็นอู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีชื่อ มีนายรุจ มั่นเติม อายุ 53 ปี เป็นเจ้าของร้าน โดยนายรุจเปิดเผยว่า ตนได้ประดิษฐ์คิดค้นทำให้แหวนลูกสูบสามารถปิดกั้นแรงอัดลูกสูบได้ 100% ไม่มีการสูญเสียแรงอัดที่แท้จริงตามความจุของกระบอกสูบ ส่งผลให้อัตราการเร่งรวมของเครื่องยนต์เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอรอบและเครื่องยนต์ไม่ร้อนที่สำคัญสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 80% ด้านนายสิทธิโชค ผูกพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้ว่า ตามหลักทฤษฎีแล้วไม่น่าเป็นไปได้ ที่การดัดแปลงแหวนลูกสูบใหม่ให้บีบเข้าไปเช่นนี้จะส่งผลดีต่อเครื่องยนต์ เพราะจะเกิดการเสียดสีทำให้อุณหภูมิของห้องสูบร้อนขึ้นกว่าปกติทันที หากไม่มีการระบายความร้อนที่ดีแล้วเครื่องยนต์จะเกิดปัญหาแน่นอน แต่เท่าที่ดูมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มแรงม้าและทำให้เครื่องยนต์วิ่งรอบต่ำ อย่างไรก็ตามต้องนำมาทดสอบที่ภาควิชาเครื่องกลก่อน และต้องรอดูผลระยะยาวว่าจะเกิดปัญหาในภายหลังหรือไม่ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2546 หน้า 19)

เครื่องจับแมลงวันทอง

อ.วิวิทย์ บุญเจริญ อาจารย์ประจำคณะช่างกลเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.ตรัง เจ้าของผลงาน “เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง” รูปแบบใหม่ คือ แบบลูกกลิ้ง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ เพียงอาศัยใช้ระบบน้ำ 10-18 ลิตร/วัน เข้ามาช่วย ซึ่งสามารถจับแมลงวันทองได้เร็ว และสามารถจับแมลงวันทองได้คราวละมากๆ และได้จดอนุสิทธิบัตรไวแล้ว (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2546 หน้า 15)

น้ำมันพืชใช้แล้วส่งผลิตพลังงานทดแทนเพื่อประหยัดพลังงานและสร้างรายได้

วราวุธ ดำรงค์รัตน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ราชาไบโอ-ดีเซล จำกัด เปิดเผยว่า โครงการที่นำน้ำมันที่ใช้แล้วจากการทำอาหารนั้น เป็นโครงการอันสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มให้ศึกษาแนวทางการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลในช่วงภาวะที่น้ำมันดีเซลมีราคาสูง จึงเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และได้ทรงยื่นจดสิทธิบัตรและได้รับการถวายรางวัลในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการ “ไบโอ-ดีเซล” ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปัจจุบันน้ำมันไบโอดีเซล ได้นำไปใช้กับเรือเฟอร์รี่ ของบริษัทราชา เฟอร์รี่ มาเป็นเวลากว่า 12 เดือน หรือคิดเป็นระยะทางเดินเรือกว่า 100,000 ไมล์ทะเล สามารถประหยัดน้ำมันได้ 3.75 บาท/ลิตร

ข่าวทั่วไป


‘ตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน’ เก็บข้อมูลทั่วประเทศ

นายบัญญัติ จันทร์เสนาะ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าขณะนี้กรมที่ดินกำลังดำเนินการตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน เพื่อรองรับนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล โดยการจัดเก็บข้อมูลที่ดินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลในส่วนของผู้ถือครองกรรมสิทธ์เพื่อให้ทราบว่าที่ดินแปลงใดมีใครเป็นเจ้าของและมีภาระผูกพันในที่ดินหรือไม่ ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเพื่อแสดงถึงที่ตั้งที่ดินในแต่ละแปลง การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน จะแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ ปี 2547-2548 เริ่มจัดเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 ปี 2549-2550 จัดเก็บข้อมูลที่ดินทั่วประเทศและ ปี 2551-2552 จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินทั้งระบบทั่วประเทศ โดยที่กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2546 หน้า 32)

เกษตรกรหญิงเตือนอย่าใช้ยาฆ่าหญ้าและแมลงในบ่อกุ้ง

เสาวลักษณ์ หิรัญวงศ์ เกษตรกรหญิงแกร่งแห่งบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เข้าสู่วงการเลี้ยงกุ้งเมื่อปี 2544 ขณะที่บ่อต่างๆ ในละแวกเดียวกันต่างทิ้งร้างห่างหายสู้ไม่ไหวกับความเสี่ยงโทรมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เกษตรกรหญิงคนเก่งยังบอกอีกว่าการนำยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าใส่ลงในบ่อขณะที่เตรียมบ่อ หรือใช้ยาฆ่าหญ้าริมขอบบ่อจะสร้างปัญหาให้กุ้งในบ่อมาก ซึ่งไม่ควรทำเลย การเลี้ยงกุ้งไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และพื้นฐานของปัญหา แต่ทุกปัญหาย่อมมีแนวทางแก้ไขบรรเทา โดยมุ่งหลักความปลอดภัยต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคมากที่สุด คือสุดยอดปรารถนาของกุ้งไทยไปตลาดโลก เกษตรกรที่ต้องการคำแนะนำลองติดต่อที่ 0-1597-8338 (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 22 มีนาคม 2546 หน้า 34)

พบไวรัสร้ายโคโรนาเชื้อโรคไข้หวัดมรณะ

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงถึง สถานการณ์โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส ว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ยังไม่มีการแพร่เชื้อโรคนี้ สำหรับผู้น่าสงสัยในอาการโรคดังกล่าวจำนวน 5 ราย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ 3 ราย เป็นชาวต่างประเทศ 2 คนและคนไทย 1 คน ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะกรรมการ 3 คณะได้แก่ 1.คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 2.คณะทำงานสนับสนุนวิชาการทางการแพทย์ และ 3.คณะทำงานด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยการหาเชื้อโรค ปลัดสาธารสุข กล่าวว่า ส่วนของห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยการหาเชื้อโรคนี้ จะใช้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศิริราช โดยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ เพื่อค้นหาสาเหตุของโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ corona virus ซึ่งการพบเชื้อโรคเช่นนี้จะช่วยให้การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น รวมทั้งในระยะยาวอาจเป็นในเรื่องของวัคซีนด้วย (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2546 หน้า 3)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215