หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2001-01-02

ข่าวการศึกษา

กศน.เรียกร้องใบวิชาชีพของบรรณารักษ์ในห้องสมุด
หวั่นแฟชั่น MBA เฟ้อจนไร้คุณภาพ
ราชมงคลเปิดคณะใหม่ปี 44 "เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน"
ทปอ.หนุนปรับ ง/ด อาจารย์
สปช.สามัญฯเปิดรั้วโรงเรียนทดลองใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ร.ร.เอกชนพร้อมใจตรวจสอบมาตรฐาน
ศนจ.ภูเก็ตจัดสอนเพศศึกษา
กศน.เน้น 3 คุณสมบัตินักศึกษา หน้าที่พิเศษ-สามารถพิเศษ-คุณธรรม

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

มติที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5

ข่าววิจัย/พัฒนา

ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในท่อ ไอเดียเด็กไทย
เทคนิคดอนเมืองแชมป์ "เครื่องร่อน" ครั้งที่ 4
นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต คว้าเหรียญทอง Brussels Eureka

ข่าวทั่วไป

น้ำประปาดื่มได้ที่นครนายกได้มาตรฐานอนามัยโลก
คุมเข้มซีฟู้ดถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
รางวัลสตรีแห่งปี

ข่าวการศึกษา


กศน.เรียกร้องใบวิชาชีพของบรรณารักษ์ในห้องสมุด

นายกุลธร เลิศสุริยกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในฐานะประธานชมรมห้องสมุดประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมห้องสมุดฯ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการบริหาร สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ตีความว่า บรรณารักษ์ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพราะถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งไม่ต้องทำหน้าที่สอนหนังสือ ทางสมาคมฯ ถือว่าเป็นการมองที่ผิด สมาคมฯและ กศน. จะเสนอให้คณะกรรมการบริหาร สปศ. ทบทวนเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บรรณารักษ์ในห้องสมุดของ กศน. ที่เป็นข้าราชการครู และบรรณรักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนต่างๆได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบรรณารักษ์ รวมทั้งทำให้บรรณารักษ์มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิและความก้าวหน้าเท่าเทียมกับข้าราชการครู ในฐานะที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเหมือนกัน (เดลินิวส์ พุธที่ 27 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

หวั่นแฟชั่น MBA เฟ้อจนไร้คุณภาพ

ผศ. โอภาส โสตถิลักษณ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มีผู้สมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวนมาก และสถาบันต่างๆ หันมาเปิดสอนหลักสูตร MBA มาก ขณะที่จำนวนอาจารย์มีจำกัด ขณะนี้ปริมาณและคุณภาพ การสอน MBA เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

ราชมงคลเปิดคณะใหม่ปี 44 "เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน"

ผศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวว่า วิชาชีพด้านการถ่ายภาพยนต์ และเทคนิคการพิมพ์ เป็นวิชาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่เดิมเป็นวิชาที่รวมอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางสถาบันเห็นว่าควรแยกออกมาต่างหาก จึงจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกอบด้วยภาควิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และภาควิชาเทคนิคการพิมพ์ และในปีการศึกษา 2544 จะเปิดการสอนในภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พอเพียงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สนใจติดต่อขอรายละอียดและซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ราชมงคล สถาบันวิทยบริการ โทร.282-9340, 282-9341 (เดลินิวส์ อังคารที่ 2 มกราคม 2544 หน้า 10)

ทปอ.หนุนปรับ ง/ด อาจารย์

ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เสนอให้มหาวิทยาลัยปรับระบบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยใหม่ ภายหลังจากที่ระบบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนครูปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั้น รศ.ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นด้วยว่าครูและอาจารย์ได้รับเงินเดือนน้อย โดยเฉพาะครู-อาจารย์ที่เพิ่งบรรจุใหม่ การปรับโครงสร้างเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย ตนคิดว่าควรจะปรับในระดับชั้นผู้น้อยให้มากกว่าชั้นผู้ใหญ่ ไม่ควรปรับตามสัดส่วนเปอร์เซนต์ เพราะอัตราค่าตอบแทนของผู้น้อยและผู้ใหญ่จะต่างกันมาก (เดลินิวส์ พุธที่ 27 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

สปช.สามัญฯเปิดรั้วโรงเรียนทดลองใช้ทรัพยากรร่วมกัน

นายชลอ กองสุทธ์ใจ เลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) เปิดเผยถึงการจัดบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และกรมสามัญศึกษา ลงสู่โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2545 ว่าได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า จะมีการทดลองนำร่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน ของกรมสามัญศึกษาและ สปช. ที่อยู่ใกล้กันในภูมิภาคก่อน จำนวนประมาณ 200 โรงเรียน โดยจะเริ่มทดลองในเดือน พฤษภาคม 2544 นี้ (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

ร.ร.เอกชนพร้อมใจตรวจสอบมาตรฐาน

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ร.ร.เอกชนสามารถพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาให้เป็นเลิศเป็นที่ยอมรับ ขณะนี้มีร.ร.ยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อรับการตรวจประเมินไว้เรียบร้อยแล้วประมาณ 1,500 โรงเรียน (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

ศนจ.ภูเก็ตจัดสอนเพศศึกษา

นายบุญลาภ วังช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดภูเก็ต (ศนจ.ภูเก็ต) เปิดเผยว่า ศนจ.ภูเก็ตได้ทดลองนำร่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "ชีวิตและครอบครัวศึกษา (เพศศึกษา)" ให้ในพื้นที่อำเภอกระทู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและสื่อที่มีคุณภาพ และความเหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับชีวิต และครอบครัวศึกษา (เพศศึกษา) พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง โดยวิธีการต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชีวิต และครอบครัวศึกษา (เพศศึกษา) ในหมวดวิชาพลานามัยสำหรับนักศึกษาสายสามัญ ม.ปลาย ของศบอ.กระทู้ จำนวน 50 คน จัดอบรมเรื่องการสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและเอดส์ให้นักศึกษา จัดมุมความรู้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอกระทู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผลการดำเนินงานนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมตามโครงการนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี (ไทยโพสต์ พุธที่ 27 ธันวาคม 2543 หน้า 12)

กศน.เน้น 3 คุณสมบัตินักศึกษา หน้าที่พิเศษ-สามารถพิเศษ-คุณธรรม

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปิดเผยว่า สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องบันทึกรายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 3 ประการลงในแบบรายงานที่กระทรวงศึกษากำหนด ได้แก่ 1.คุณลักษณะเกี่ยวกับหน้าที่พิเศษของนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 2.คุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ 3.คุณลักษณะเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานดังกล่าวให้เฉพาะนักศึกษา กศน. ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2543 ทุกภาคเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบเอนทรานซ์ ประจำปีการศึกษา 2544 รวมทั้งต้องให้ผู้บริหารสถาบันศึกษาลงนาม และประทับตราสถานศึกษาเฉพาะตราดุนบนลายมือหัวหน้าสถานศึกษา (สยามรัฐ เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2543 หน้า 20)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


มติที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5

รศ.ดร. อุทิศ กุฎอินทร์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2543 ว่า การประชุมเน้นใน 4 เรื่อง คือ 1.ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน้ำจืด ที่ประชุมมีมติให้มีการประสานงานกันระหว่างอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำกับการริเริ่มในลุ่มแม่น้ำ รวมถึงรับทราบความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของระบบนิเวศน้ำจืดด้วย 2.ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะเน้นการดำเนินงานแก้ไขการมีสีซีดของปะการังต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 3.ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ โดยเห็นชอบให้สนับสนุนการขยายงานจากการวิจัยสู่การปฏิบัติ และความร่วมมือกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 4.ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ได้มีมติให้รับรองงานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์แก่ผู้ผสมเกษร (pollintors) และเทคโนโลยีที่จำกัดเฉพาะ เพื่อให้ประโยชน์แก่พันธุกรรม (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2543 หน้า 26)

ข่าววิจัย/พัฒนา


ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในท่อ ไอเดียเด็กไทย

น.ส. พลอยศรี สุถาพร นายกำพล ดอนไพรเพ็ชร์ และนายอนุทิน ทองหล่อ กลุ่มนักเรียน ปวช. ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกันทำโครงงาน "เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานในท่อ" โดยมี นางถนอมจิตต์ ลิ้มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องนี้อาศัยกฎการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำของน้ำ และหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการเปิดน้ำผ่านชุดกำเนิดกระแสไฟ และปล่อยให้เกิดแรงดันน้ำทำให้ใบพัดหมุน ซึ่งบริเวณเพลาของใบพัดจะมีแม่เหล็กถาวรติดอยู่ เมื่อแม่เหล็กหมุนตามใบพัด เส้นแรงแม่เหล็กจะตัดกับลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด เมื่อนำมาทดลองทำงานจริง โดยนำแรงดันน้ำที่ได้จากการล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ปรากฏว่ามันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ในอนาคตการใช้น้ำแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็น การล้างจาน ซักผ้า รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ อาบน้ำ ตลอดจนกิจกรรมอื่นที่ใช้น้ำประกอบ จะสามารถนำพลังงานจากท่อมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดเงินตรา และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทางอ้อมอีกด้วย (ไทยโพสต์ พุธที่ 27 ธันวาคม 2543 หน้า 13)

เทคนิคดอนเมืองแชมป์ "เครื่องร่อน" ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการประกวดแข่งขันแววนวัตกร ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ และพัฒนาความคิด ความสามารถ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จัดการแข่งขันประดิษฐ์ "เครื่องร่อน" มีโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม 14 ทีม ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเงินสด 10,000 บาท (เดลินิวส์ อังคารที่ 2 มกราคม 2544 หน้า 12)

นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต คว้าเหรียญทอง Brussels Eureka

ศ.ดร. สุนทร บุญญาธิการ เจ้าของผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต" (Innovation of Future Home) ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลเหรียญทอง (GOLDMEDAL WITH MENTION) จากงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดค้นและวิจัยของโลก ครั้งที่ 49 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม กลางเดือน พ.ย. 2543 บ้านของ ศ.ดร. สุนทร สามารถใช้พลังงาน โดยเฉพาะระบบปรับอากาศน้อยกว่าบ้านก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปประมาณ 7 เท่า ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 110 ตารางกิโลเมตร/ตันความเย็น ในขณะที่บ้านทั่วไปใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 15 ตารางกิโลเมตร/ตันความเย็น จึงสามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานในส่วนของระบบแสงสว่างได้จำนวนมหาศาล โดยใช้แสงธรรมชาติ 100% ตลอดเวลากลางวัน และลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในช่วงอุณหภูมิสูงสุดของวันถึง 7 เท่า เมื่อเทียบการใช้เครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป (ไทยโพสต์ อังคารที่ 2 มกราคม 2544 หน้า 6)

ข่าวทั่วไป


น้ำประปาดื่มได้ที่นครนายกได้มาตรฐานอนามัยโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และสำนักงานประปานครนายก ได้จัดโครงการน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปานครนายก จากการเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบคุณภาพ 6 ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน้ำได้มาตรฐานน้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (เดลินิวส์ อังคารที่ 2 มกราคม 2544 หน้า 26)

คุมเข้มซีฟู้ดถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

นายธวัชชัย ปิยนนทนา สมาชิกสภากทม. (สก.) เขตสาทร ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและกีฬา สภากทม. เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนว่า ร้านอาหารย่านถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ทำให้เกิดน้ำเสีย เพราะไม่มีบ่อดักไขมัน และไม่มีเครื่องบำบัดน้ำเสีย ตนพร้อมคณะได้ไปตรวจและขอความร่วมมือให้ร้านอาหารปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 และได้รับความร่วมมืออย่างดี (เดลินิวส์ อังคารที่ 26 ธันวาคม 2543 หน้า 34)

รางวัลสตรีแห่งปี

นางลี ฮี-โอ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ภริยาของประธานาธิบดีคิม แด-จุง ของเกาหลีใต้ ผู้ซึ่งคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่กรุงออสโลในฐานะเป็นผู้จุดชนวนเสริมสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้รับการประกาศจากองค์การเพื่อเด็กและสตรี "Pearl S. Buck International (PSBI)" ที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐให้เป็นสตรีแห่งปีในฐานะ ได้ดำเนินความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและผู้พิการในเกาหลี ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลที่กรุงโซล วันที่ 15 ม.ค.นี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดี (เดลินิวส์ อังคารที่ 26 ธันวาคม 2543 หน้า 6)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215