หัวข้อข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 2000-04-01

ข่าวการศึกษา

งบประมาณ ปีพ.ศ. 2544
เครือข่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จำนวนผู้สมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางในการผลิตครู
มหาวิทยาลัยอิเลคโทรนิกส์
นักเรียนโอลิมปิคได้รับทุนถึงปริญญาเอก
หลักสูตรสื่อสารการตลาดแห่งแรกในประเทศไทย
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (นานาชาติ)
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน
มสธ. จะเป็นศูนย์การเรียนการสอนทางไกลในภูมิภาคเอเชีย
การสอนคอมพิวเตอร์ให้คนหูหนวก

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

มาตรการติดฉลากอาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม
บ้านประหยัดพลังงาน (1)
บ้านประหยัดพลังงาน (2)
คอมพิวเตอร์อักษรเบรลสำหรับคนตาบอด
ห้องสมุดในอินเตอร์เน็ต
เว็บไซท์พระพุทธศาสนา
อินเตอร์เน็ตเอ๊กซ์พลอเรอร์ 5.5 (IE 5.5)
รายการวิทยุบนอินเตอร์เน็ตแห่งแรกในประเทศไทย

ข่าววิจัย/พัฒนา

การตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม
การตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฮอร์โมนเพศในควาย
การโคลนนิ่งควายกับการอนุรักษ์
ผลการวิจัยและพัฒนาผลไม้เมืองหนาวในประเทศไทย
การบริโภคผลิตภัณฑ์นมกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ข่าวทั่วไป

การทำลายหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การดื่มนมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
โรคสมาธิสั้นในเด็ก
อันตรายจากคอนแทคเลนส์
การลดคลอเลสเตอรอล
แฮคเกอร์ไทยลักลอบเข้าไปในสิงคโปร์





ข่าวการศึกษา


งบประมาณ ปีพ.ศ. 2544

กระทรวงการคลังได้นำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 เข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2543 โดยมีวงเงินรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 910,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีรายได้ 805,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณ ขาดดุลจำนวน 105,000 ล้านบาท กระทรวงที่ได้รับ จัดสรรมากที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรมากกว่า 160,000 ล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย 100,000 ล้านบาท รมต.กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงได้งบเพิ่มเพียง 1.1% จะมีผลต่อการดำเนินงาน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และอาจจะขัด รัฐธรรมนูญที่บัญญัติ เรื่องปฏิรูปการศึกษาไว้ แม้จะได้งบมากกว่ากระทรวงอื่น แต่เป็นกระทรวงใหญ่มีข้าราชการมาก แค่งบรายจ่ายประจำก็มากแล้ว ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวว่า งบประมาณของทบวง มหาวิทยาลัยได้รับประมาณ 32,000 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วมาก อาจมีผลต่อการผลิต และคุณภาพของบัณฑิต คงเพิ่มจำนวนรับ นักศึกษาไม่ได้มาก มจธ.ได้รับงบประมาณ 438 ล้านบาท





เครือข่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยประสงค์จะสร้างเครือข่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อผู้บริหารรุ่นให่ ได้พบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และเป็นการเตรียมการบริหาร มหาวิทยาลัยในระบบใหม่





จำนวนผู้สมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

ศึกษา ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า ในปีการศึกษา นี้มีผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 130,053 คน จำนวนที่รับได้ 63,532 คนปัญหาที่พบคือ ผู้สมัครกรอกเอกสารไม่ครบ เพราะไม่ทราบคะแนน GPA และ PR ซึ่งนักเรียนจะต้องไปดูที่โรงเรียนของตน ขณะที่ รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้สถานศึกษา ทุกแห่งปิดประกาศค่า GPA และ PR ของผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2541 และ 2542 อย่างเปิดเผย เพื่อผู้เรียน จะได้นำไปใช้ในการสมัคร





มหาวิทยาลัยเฉพาะทางในการผลิตครู

จากการสัมมนาเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ข้อสรุปว่า การผลิตครูนั้น นอกจากขยายการศึกษาจาก 4 ปีเป็น 5 ปีแล้ว ควรยกฐานะคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นบัณฑิต วิทยาลัยทาง ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันหลักในการ พัฒนาประเทศ ทั้งควรมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ในการผลิตครู เพื่อทำการวิจัย ค้นคว้า ด้านครุศาสตร์ เร่งพัฒนาครู ประจำการจำนวน 684,608 คน และผู้บริหารอีก 51,035 คน สถาบันนี้ควรมี ฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ มีกองทุนเพื่อผลิต พัฒนา ส่งเสริม และเชิดชูวิชาชีพครู นอกจากนี้การปฏิรูปวิชาชีพครู ควรเพิ่มกลยุทธ์ประกันคุณภาพครู สร้างระบบประเมินที่ยุติธรรม เมื่อผ่านการศึกษา 5 ปีแล้ว จะต้องฝึกปฏิบัติใน สถานศึกษาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อรองรับอัตราเงินเดือนใหม่ หลังจากได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู





มหาวิทยาลัยอิเลคโทรนิกส์

ไมเคิล เซลเลอร์ประกาศจะสร้าง มหาวิทยาลัยไซเบอร์ หรือมหาวิทยาลัยอิเลคโทรนิกส์ ใช้ เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มหาวิทยาลัยนี้ จะเปิดให้ผู้สนใจเข้ามา เรียนฟรี ใครมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็เข้ามาเรียนหรือดาวน์โหลดความรู้ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยอิเลคโทรนิกส์ จะรวบรวมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆมาบรรยายให้ความรู้ ในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ แล้วบันทึกวีดิทัศน์ไว้ในรูปของ ไฟล์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้สนใจมาดาวน์โหลด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสอนฟรีด้วย





นักเรียนโอลิมปิคได้รับทุนถึงปริญญาเอก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ทุน นักเรียนโอลิมปิคศึกษาต่อ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศ ปีละ 23 ทุน เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาผู้แทนประเทศไทย ที่ไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิค และประสงค์จะศึกษาต่อทางด้านนี้ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานที่กำหนดให้ ผู้ที่จะได้รับทุนในปี 2544 คือผู้แทน ที่จะไปแข่งขันประจำปี 2543 ขณะนี้อยู่ระหว่าง การเข้าค่ายเพื่อคัดเลือก ผู้เหมาะสม





หลักสูตรสื่อสารการตลาดแห่งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้เปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดระดับปริญญาโทเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยโครงสร้างของหลักสูตร ได้ยึดแนวหลักสูตร ของอเมริกา โดยปรับให้สอดคล้อง กับสังคมไทย โดยศึกษาจากบริษัทชั้นนำที่นำ วิชาสื่อสารการตลาดมาใช้ ผู้สอนได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยของรัฐ และผู้ชำนาญการด้านการตลาด คาดว่าจะมีผู้สนใจมาก เนื่องจากเป็นสาขาใหม่ และแนวโน้มความต้องการ บุคลากร ด้านนี้มีมาก ผู้สำเร็จการศึกษา จะทำงานด้านการตลาดโดยตรง ผู้เรียนจะต้องเรียน วิชาบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ หากไปทำงานใน สายธุรกิจโฆษณา ก็จะสามารถบริหารงานได้ ทั้งงานครีเอทีฟและงานการตลาด จะได้เปรียบกว่าผู้ที่จบ ด้านบริหารการตลาดโดยตรง





การปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับคนพิการ ดังนี้ จำนวนคนพิการ ตามเกณฑ์ของยูเนสโก คาดว่ามีอยู่ประมาณ 6 ล้านคน เป็นคนพิการในวัยเรียน 2-3 แสนคน (ตัวเลขที่แท้จริงจะสำรวจในภายหลัง) ประเภทของคนพิการ คณะกรรมการได้ จำแนกออกเป็น 9 ประเภทคือ 1. บกพร่องทางการได้ยิน 2. บกพร่องทางการมองเห็น 3. บกพร่องทางสติปัญญา 4. บกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว 5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 7. บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ หรือสมาธิสั้น 8. ออทิสติก 9. พิการซ้ำซ้อน ประเภทของคนพิการที่พบมากคือ บกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว จำนวน 45.2% บกพร่องทางสติปัญญา 22.5% บกพร่องทางการได้ยิน 21.7% บกพร่องทางการมองเห็น 11.5% บกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ หรือสมาธิสั้น 6.1% นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่ได้ดำเนินไปแล้ว 1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพิการ 2. ให้โอกาสเด็กพิการหญิง-ชายเท่าเทียมกัน 3. จัดให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตามประเภทของการพิการ 4. ขยายการให้บริการไปสู่ชนบท 5. เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อให้อยู่ในสังคมได 6. ให้มีหน่วยงานกลางดูแลโดยเฉพาะ 7. ให้การสนับสนุนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ 8. ให้สถาบันผลิตครูเปิดรายวิชาศึกษาพิเศษไว้ในหลักสูตร 9. ให้มีระบบประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 10. ให้การอุดหนุนคนพิการที่เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในปัจจุบัน มีดังนี้ 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2. โรงเรียนเฉพาะคนพิการ 3. โรงเรียนที่สอนคนพิการร่วมกับเด็กปกติ 4. การศึกษานอกระบบ 5. การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 6. การศึกษาระดับปริญญาตรี ได้จัดให้ในสถาบันราชภัฎ 7. ครอบครัวและชุมชน





สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

นางอุทุมพร จามรมาน กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเลือก คณะกรรมการชุดใหญ่ การแต่งตั้งผู้อำนวยการ และการจัดตั้งสำนักงาน ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน เพื่อทำหน้าที่ประเมิน และรับรองมาตรฐาน สถานศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 50,000 แห่ง บุคลากรของ หน่วยงานนี้จะต้องมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานฯ ไม่ควรทำหน้าท ี่เป็นผู้ประเมินสถานศึกษา ควรจ้างหน่วยงาน อื่นทำหน้าที่ประเมินแทน โดยสำนักงานฯ ควรทำหน้าที่ดูแลด้านคุณภาพ และควรมีหน่วยงานตรวจสอบ กำกับการทำงานของ สำนักงานอีกระดับหนึ่ง





การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (นานาชาติ)

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม เปิดสอนหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น สื่อการสอน ยกเว้นวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ที่ว่าด้วยเรื่องประเทศไทย พุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายไทย ต้องสอนด้วยภาษาไทย





การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน

นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ คณบดีบริหารกลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานวิจัยทางการแพทย์ เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาแพทย์ ในภูมิภาคนี้ โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ส่งผู้แทนมาประเมินคุณภาพการศึกษา ผลปรากฏว่าหลักสูตร และวิธีการสอน ของคณะ ได้ผ่านการรับรอง ในด้านการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ส่งเสริมให้นำวิธ ีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการคิด และแก้ปัญหาสอดคล้องกับ ความจริงเมื่อเป็นแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้นำ วิธีการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการสอนวิชาพรีคลินิคด้วย





มสธ. จะเป็นศูนย์การเรียนการสอนทางไกลในภูมิภาคเอเชีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดเผยว่า จะพัฒนามสธ.ในด้านการจัดเรียนการสอนทางไกล และการปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน โดยจะเร่ง นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้มสธ.เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกล ในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมสธ.มีเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยเปิด แห่งเอเชียและยูเนสโก ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 40 ประเทศ นอกจากนี้ จะเพิ่มศักยภาพให้กับ ศูนย์วิทยบริการ ในจังหวัดต่างๆ ให้จัดการเรียนการสอน ทางไกลในระดับปริญญาโท ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งสามารถสอนพร้อมกัน ทั่วประเทศได้ โดยใช้อาจารย ์ จากส่วนกลาง และจะขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับชาวชนบท เพื่อพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ ทางด้านเกษตรกรรมกับชาวไร่ชาวนา ในอนาคตอยาก เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





การสอนคอมพิวเตอร์ให้คนหูหนวก

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ได้ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ คนหูหนวก เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนพิการ มีคนหูหนวกสนใจเข้าเรียน 17 คน ใช้เวลาเรียนนาน 6 เดือน





ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


มาตรการติดฉลากอาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม

คณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการหาข้อมูลเพื่อออกมาตรการติดฉลากอาหารตัดแต่งพันธุกรรม โดยจะจัดประชุมอนุกรรมการ พิจารณาความปลอดภัยอาหาร GMO เพื่อระดมความคิดและหาข้อสรุป เพื่อจัดทำร่างประกาศ ว่าด้วยการแสดงฉลากอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ GMO และกำหนดประเภทอาหาร คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในปี 2544 การติดฉลากนั้น จะแบ่งผลิตภัณฑ์อาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ GMO ออกเป็นประเภท เช่น กลุ่มที่เป็น วัตถุดิบตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อนำมาแปรรูปและเลี้ยงสัตว์ กลุ่มที่เป็นอาหาร และเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุดิบ ดัดแปลงพันธุกรรม ในกระบวนการผลิต





บ้านประหยัดพลังงาน (1)

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนกล่าวว่า จากการที่การไฟฟ้านครหลวงได้นำ แบบบ้านประหยัดพลังงาน ที่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและไปจัดแสดง ที่งานกาชาดที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก หลายคนเห็นประโยชน์ ของการสร้างบ้าน ให้ถูกต้องตามหลัก สถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงทิศทางลม แบบบ้านจากงานวิจัย มี 4 แบบ คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยี หลีกเลี่ยงการ สิ้นเปลืองพลังงาน พึ่งพาธรรมชาติให้มากที่สุด โดยสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เหมาะสม เพื่อให้อุณหภูมิอากาศ บริเวณรอบอาคารลดลง แบบบ้านทั้ง 4 ใช้วัสดุในการก่อสร้าง ประมาณ 800,000-1,800,000 บาท





บ้านประหยัดพลังงาน (2)

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ได้สร้างบ้านบนเนื้อที่ 100 ตารางวา ที่ในอนาคตจะไม่ต้องพึ่งไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง และน้ำประปาของ การประปานครหลวง เป็นบ้านประหยัดพลังงาน บ้านดังกล่าวออกแบบ ให้กระแสลมไหลผ่านได้ทั่วถึง ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ด้านที่ไม่มีการปะทะ ของลมโดยตรงจะเป็นบริเวณ ที่มีความกดอากาศต่ำ เนื่องจากลม จะเคลื่อนที่ จากความกดอากาศสูง ไปยังความกดอากาศต่ำ บ้านมีช่องหน้าต่าง อยู่หน้าบ้าน และมีช่องเปิดด้านหลัง ให้ลมออก กระแสลมจึงถูกบังคับให้ ไหลผ่านตัวบ้าน ลมจะพัดผ่านส่วนต่างๆของบ้านได้สะดวก ในเวลากลางวัน จะไม่ใช้แสงจากไฟฟ้าเลย หลังคาบ้านมีแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาแปรค่าเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ในบางส่วน มีรางน้ำเพื่อรับน้ำฝนมาเก็บ ในหน้าร้อนหรือหน้าหนาว สามารถนำน้ำค้างที่เกาะอยู่บนหลังคามาใช้ได้ด้วย นอกจากน้ำค้างยังมี น้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศ ที่ถูกนำกลับมาใช้ได้ อีกประมาณ 1/3 ของน้ำที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ศ.ดร.สุนทร ชี้แจงว่า น้ำที่ได้จากแอร์เป็นน้ำสะอาด เพราะผ่านการกลั่น มาแล้ว





คอมพิวเตอร์อักษรเบรลสำหรับคนตาบอด

บริษัทมัลล์ เดต้า อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่แสดงผลเป็น อักษรเบรลบนจอ โดยใช้กลุ่มเข็มขนาดเล็กแสดงผล แทนตัวอักษร และยังสามารถเลือกให้แสดงข้อความเป็นเสียงได้ด้วย ขณะนี้ได้วางจำหน่าย ในนิวซีแลนด์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์เบรลโน้ตนี้คล้ายคอมพิวเตอร์แลปทอป คนตาบอด สามารถอ่านอีเมล ด้วยการสัมผัส อักษรเบรล หรือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านออกเสียงให้ และสามารถเขียนอีเมล หรือเขียนเรื่องราวอื่นๆได้ โดยใช้คีย์บอร์ดอักษรเบรล เมื่อเขียนเสร็จ เครื่องจะแปลงให้โดยอัตโนมัติ





ห้องสมุดในอินเตอร์เน็ต

หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ของอังกฤษรายงานว่า ห้องสมุดสถาบันการศึกษาชั้นนำของอังกฤษและอเมริกา 6 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำห้องสมุดอินเตอร์เน็ต Fathom.com ให้เป็นที่รวมหนังสือหายากสำหรับให้ผู้ใช้สืบค้น ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย อาจมีบางส่วนที่ให้ฟรี ห้องสมุดนี้จะใช้งบประมาณประมาณ 80 ล้านยูโรดอลล่าร์





เว็บไซท์พระพุทธศาสนา

ขณะนี้มีบุคคลต่างๆได้นำความรู้ในพระพุทธศาสนาvมาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลภาคภาษาอังกฤษของพระแก้วมรกต หนังสือธรรมนูญชีวิตของพระธรรมปิฎก เป็นต้น





อินเตอร์เน็ตเอ๊กซ์พลอเรอร์ 5.5 (IE 5.5)

กลุ่มผู้พัฒนาเว็บไซท์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ Internet Explorer 5.5 ซึ่งเป็นเว็บเบราเซอร์รุ่นล่าสุด ของบริษัทไมโครซอฟท์ว่า ไม่สนับสนุนซอฟท์แวร์มาตรฐานที่เวิลด์ไวล์เว็บใช้อยู่ ผู้ใช้ IE 5.5 ไม่สามารถเปิดเว็บไซท์และ ใช้แอปพลิเคชั่นบางตัวได้ IE 5.5 เขียนด้วยโปรแกรมภาษา Html 4.0 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดและใช้โปรแกรม CSS1 ควบคุมการเปิด หน้าเว็บเพจหลายๆหน้า ในครั้งเดียวกัน แต่โปรแกรมทั้งสองยังไม่ปรากฏใช้ในมาตรฐานเวิลด์ไวล์เว็บในขณะนี้





รายการวิทยุบนอินเตอร์เน็ตแห่งแรกในประเทศไทย

บริษัทไออี เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัดได้เปิด ไออี ไซเบอร์ เรดิโอ ซึ่งเป็นรายการวิทยุบนอินเตอร์เน็ต แห่งแรกในประเทศไทย ส่งสัญญาณเสียงผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว เพื่อต้องการให้นักท่องอินเตอร์เน็ตใช้ สื่อสัญญาณประเภทนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นการส่งข้อมูล แบบมัลติมีเดีย ส่งได้ทั้งภาพ ตัวหนังสือและเสียง แต่ที่ผ่านมามักใช้แค่ค้นข้อมูล ส่งอีเมล ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของเสียง วิทยุอินเตอร์เน็ตผู้ฟังสามารถฟัง ได้จากทั่วทุกมุมโลกไร้ข้อจำกัดเรื่องระยะทาง





ข่าววิจัย/พัฒนา


การตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเปิดห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรืออาหาร GMO อย่างเป็นทางการ วิธีการวิเคราะห์จะใช้วิธีสากล มีการตรวจเบื้องต้น และตรวจยืนยัน สามารถรายงานผลได้ภายใน 15 วัน และออกหนังสือรับรองให้ภายใน 3 วัน ในระยะแรกจะเน้นการตรวจอาหาร 3 ประเภท 15 ชนิด คือ 1. อาหารที่ทำจากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่ว 9 ชนิด คือ ถั่วแระ เมล็ดถั่วเหลืองแห้ง โปรตีนจากถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว เต้าหู้ และน้ำมันถั่วเหลือง 2. ชอคโกแลต ตรวจหาเลซิทีน 3. ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด คือ เมล็ดข้าวโพดแห้ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดกรอบ และแป้งข้าวโพด





การตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเปิดห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจวิเคราะห์อาหารที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรืออาหาร GMO อย่างเป็นทางการ วิธีการวิเคราะห์จะใช้วิธีสากล มีการตรวจเบื้องต้น และตรวจยืนยัน สามารถรายงานผลได้ภายใน 15 วัน และออกหนังสือรับรองให้ภายใน 3 วัน ในระยะแรกจะเน้นการตรวจอาหาร 3 ประเภท 15 ชนิด คือ 1. อาหารที่ทำจากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่ว 9 ชนิด คือ ถั่วแระ เมล็ดถั่วเหลืองแห้ง โปรตีนจากถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว เต้าหู้ และน้ำมันถั่วเหลือง 2. ชอคโกแลต ตรวจหาเลซิทีน 3. ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด คือ เมล็ดข้าวโพดแห้ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดกรอบ และแป้งข้าวโพด





ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฮอร์โมนเพศในควาย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการที่ใช้นิวเคลียร์เทคนิคศึกษาฮอร์โมนเพศในควาย ให้รู้ถึง รายละเอียดการสืบพันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการขยายพันธุ์ โดยใช้สารกัมมันตรังสีทริเทียม ไปตรวจวัด ปริมาณฮอร์โมน ในน้ำนม และเลือด ของควาย เพื่อตรวจวัดความพร้อมสมบูรณ์และความพร้อมในการขยายพันธุ์ หรือความพร้อมที่จะรับการผสมเทียม ห้องปฏิบัติการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก IAEA ซึ่งประสงค์จะเผยแพร่เทคนิคการใช้นิวเคลียร์เพื่อการสันติ ห้องปฏิบัติการนี้ เป็นที่ยอมรับ ของทั่วโลกว่าเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบฮอร์โมนในควายที่ได้มาตรฐานที่สุดในโลก หลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาและร่วมปฏิบัติ





การโคลนนิ่งควายกับการอนุรักษ์

นายสุรพล ดวงแข รักษาการณ์เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า การที่ประเทศไทย จะโคลนนิ่งควาย เพื่ออนุรักษ์และ ขยายพันธุ์ควายให้มากขึ้นนั้น ควรจะพิจารณา ในทุกๆด้าน การทำโคลนนิ่ง ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ปริมาณควาย เพิ่มจำนวนมากขึ้นมาได้ตาม ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว แต่การโคลนนิ่ง ทำเพื่อให้ตัวลูกออกมา เหมือนเซลล์แม ่ทุกประการ แต่ธรรมชาตินั้นต้องการความหลากหลาย สิ่งใดที่แข็งแกร่งควรจะมีชีวิตอยู่รอด สิ่งใดที่อ่อนแอจะต้องสูญพันธุ์ การโคลนนิ่ง ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องควายที่กำลังสูญพันธุ์ การแก้ปัญหาต้องพิจารณาทุกสิ่งรอบด้าน ชาวนาพึ่งพาควาย เพื่อทำงานน้อยลง เพราะเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์น้อยลง เพราะนำพื้นที่ไปใช้ทำอย่างอื่น พื้นที่ทุ่งหญ้า ได้กลาย เป็นตึกไปหมดแล้ว โคลนนิ่งออกมาแล้วจะเลี้ยงควายอย่างไร การโคลนนิ่งเป็นเพียงการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยี ไม่ใช่การแก้ปัญหา ถ้าจะแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวนา ให้พึ่งพาตนเองให้มาก





ผลการวิจัยและพัฒนาผลไม้เมืองหนาวในประเทศไทย

หลังจากที่ศูนย์วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้นำในด้าน การค้นคว้าวิจัยพันธุ์ไม้เมืองหนาว ที่ต้องการ อากาศเย็นน้อย ได้นำวิทยาการและเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพเข้ามา ในประเทศไทย ทำให้การวิจัย และพัฒนาผลไม้เมืองหนาว ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้น นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม งานไม้ผลส่วนกลาง ได้กล่าวว่า ผลไม้ที่ส่งเสริม ปลูกในเขต อากาศหนาวมีหลายชนิดด้วยกัน ที่ได้ผลดี ได้แก่ บ๊วย ท้อหรือพีช พลัม พลับ สาลี่ เป็นต้น บ๊วย มีการปลูกหลายพันไร่ เกษตรกรที่ปลูก ส่วนใหญ่ส่งผลผลิตสดให้โรงงาน ท้อ หรือพีชมี 2 ชนิด คือ ท้อดอง และท้อทานผลสดที่เรียกว่า พีช ได้ทดลองนำมาปลูก หลายสายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่เจริญ และให้ผลดีคือพันธุ์ฟลอริดาคิงส์ และฟลอริดาปรินซ์ ให้ผลขนาดใหญ่ เมื่อสุกผิวมีสีเหลืองสด เหลืองอ่อนแดง พันธุ์เนคตารีน ได้จากการผสม ระหว่างบ๊วยกับท้อ ผลมีสีแดง รสชาติออกเปรี้ยวหวาน พลับ มี 3 สายพันธุ์ ที่เจริญเติบโต และให้ ผลผลิตดี ได้แก่ พันธุ์ Fuyu, Matsumoto Fuyu และ Izu พลัม ที่ปลูกได้ดีมี 6 สายพันธุ์ สาลี่ สามารถปลูกได้มีคุณภาพ เหมือนสาลี่ของจีน





การบริโภคผลิตภัณฑ์นมกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผลิตภัณฑ์นม เช่น นม นมพร่องมันเนย เนยแข็ง ไอศครีมกับโอกาสเสี่ยงต่อ การป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยศึกษาจากผู้ชายจำนวน 20,885 คน เป็นเวลา 11 ปี พบว่าในจำนวนนี้มีผู้ชายจำนวน 1,012 คนป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพิ่มความเสี่ยงต่อ การเป็นมะเร็งเพิ่มกว่าปกติ 1.3 เท่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภค เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคือ แคลเซียมที่อยู่ในนม แคลเซียมทำให้การทำงาน ของวิตามินดี ไม่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยง 1.3 เท่านี้นับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับประโยชน์ด้านอื่นของนม





ข่าวทั่วไป


การทำลายหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดมลพิษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มี โครงการกำจัด และป้องกันการรั่วไหลของสารพีซีบี โดยได้มีมาตรการ นำหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า มารวมไว้แห่งเดียวกัน ทั้งหมด คือ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง พระพุทธบาท สระบุรี ก่อนจะส่งไปทำลายในประเทศที่รับจ้างกำจัดด้วยวิธี High Temperature Incinerator เพื่อไม่ให้สารพิษตกค้าง เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น ส่ง Capacitor และ CCPD ไปทำลายที่ประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 และส่ง Distribution Transformer ไปทำลายที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา





การดื่มนมให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นายสง่า ดามาพงษ์ อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนกำลัง สับสนระหว่างการดื่มนมวัว และนมถั่วเหลือง นมถั่วเหลืองจะทดแทนนมวัวได้สำหรับผู้ใหญ่ แต่เด็กที่กำลังเจริญเติบโตควรดื่ม นมวัวสลับกับนมถั่วเหลือง เพราะนมวัวมีแคลเซียม เด็กจำเป็นต้องได้รับแคลเซียม ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรให้เด็กดื่มนมวัวแทนน้ำ การดื่มนมวัวมากไป ก็เป็นอันตราย เนื่องจากนมมีโปรตีน ไขมันสูง สำหรับสตรีวัยทอง การดื่มนมธรรมดาก็ให้แคลเซียม และโฟเลตพอกับ ความต้องการของร่างกาย แคลเซียมหรือโฟเลตที่มากเกินไป ถ้าร่างกายดูดซึมไม่หมด ก็จะก่อให้เกิดปัญหา เช่น เป็นนิ่ว ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม จะได้แคลเซียมที่พอเพียงแก่ร่างกาย





โรคสมาธิสั้นในเด็ก

โรคสมาธิสั้นเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองกำลังสนใจมาก พบว่าร้อยละ 5-10 ของเด็กในวัยเรียนจะเป็นโรคนี้ ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ เด็กจะซนมากกว่าเด็ก ในวัยเดียวกัน ใจร้อน อยู่ร่วมกับผู้อื่นลำบาก เรียนรู้ได้ไม่เท่าเด็กในวัยเดียวกัน โรคสมาธิสั้นมี 2 ชนิดคือ สมาธิสั้นจริง และสมาธิสั้นปลอม พ่อแม่ ครูจะต้องสังเกต และรวบรวมพฤติกรรม เพื่อให้หมอเป็นผู้วินิจฉัย ถ้าเป็นโรคสมาธิสั้นจริง จะต้องรักษา อาการโดยใช้ยา หากไม่รักษาโตขึ้นมาจะกลายเป็นปัญหาของสังคมได้ ดังนั้น ผู้ปกครองควรสังเกต พฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากมีอาการผิดปกติต้องปรึกษาแพทย์





อันตรายจากคอนแทคเลนส์

สำนักข่าวบีบีซีได้อ้างคำเตือนของจักษุแพทย์ว่า คอนแทคเลนส์แบบแฟชั่นที่มีสีสันและรูปร่างต่างๆที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อการติดเชื้อ เนื่องจากมีขายกันอยู่ทั่วไป ไม่ได้ผ่านการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ เมื่อไม่รู้จักวิธีการใช้ และรักษาความสะอาด ที่ถูกต้องจะทำให้กระจกตาอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อ





การลดคลอเลสเตอรอล

ดร.แดเนียล แซมมอน ได้ศึกษาพบว่าการรับประทานถั่ววอลนัทร่วมกับผักและผลไม้ จะช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลลง โดย ดร.แซมมอนได้ทดลองให้ชาย-หญิงจำนวน 49 คนที่มีระดับไขมันแอลดีแอล มีโทษต่อร่างกาย รับประทานอาหาร ที่มีส่วนผสม ของวอลนัท วันละ 8-11 ผล ปรากฏว่าระดับของไขมันแอลดีแอลลดลง และเมื่อรับประทานร่วมกับ อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอุดมไปด้วยผักผลไม้ น้ำมันมะกอก ไขมันแอลดีแอลจะลดลงไปถึง 11.2% ขณะที่รับประทานแบบ ควบคุมไขมันอย่างเดียว ไขมันแอลดีแอลลดลงเพียง 5.6% เท่านั้น ดร.แซมมอนกล่าวว่า ผลวอลนัทมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เมื่อรับประทานเข้าไป จะช่วยลด การรวมตัวของไขมัน และโปรตีนที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งเกี่ยวพันถึงการเกิดโรคหัวใจ วอลนัททำให้การรวมตัว ระหว่างกรดไขมัน และโปรตีนลดลง 9.1% ขณะที่ผักและ ผลไม้ลดการรวมตัว ระหว่างกรดไขมันและโปรตีนลงเพียง 3.4% เท่านั้น





แฮคเกอร์ไทยลักลอบเข้าไปในสิงคโปร์

นายชี มูน จุง โฆษกบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของสิงคโปร์เปิดเผยว่า แฮคเกอร์ไทยได้ลักลอบเข้าไปใน บัญชีของผู้ใช้บริการ อินเตอร์เน็ต โดยขโมยรหัสส่วนตัวของผู้ใช้บริการ การลักลอบนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่ เนื่องจากการใช้รหัสส่วนตัว ของผู้อื่นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย






KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215