หัวข้อข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 2000-10-10

ข่าวการศึกษา

สกศ.ชี้ปฏิรูปการศึกษาต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติ
เผยปี 44 เริ่มสอนหน้าที่พลเมือง
เฟ้นเยาวชนคนเก่งคอมพิวเตอร์ไปแข่งอเมริกา
ส่งออกการศึกษาสู่ตลาดโลก
Chula to offer master’s degree in sexology

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

ปรับแต่งเครื่องประหยัดน้ำมัน
เฟ้นเยาวชนคนเก่งคอมพิวเตอร์ไปแข่งอเมริกา
เปิดฤดูกาลแข่งหุ่นยนต์แชมป์ประเทศไทย

ข่าววิจัย/พัฒนา

Research goes back to its roots
พิษภัยอาหารแปลงพันธุกรรม
ดาวอังคารจำลอง
นาซายังสานแผนสร้างกระสวยอาวกาศใหม่
เครื่องผนึกฝาแก้วพลาสติก
หุ่นยนต์ฝีมือคนไทยมุ่งเทียบชั้นนอก
DNA Microarray สำคัญอย่างไร
ม.รังสิตกวาดรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น

ข่าวทั่วไป

เตือนนายจ้างส่งออกไทยรับมือมาตรฐาน SA8000
สัมมนานายจ้างไทยรับมาตรฐาน SA8000
พันธบัตรขายคนไทยให้บีทีเอสกู้
อี-กสิกรออนไลน์รอฤกษ์ดีให้เปิดบัญชีทางอินเทอร์เน็ด
ห้องสมุดไม่ต้องมีหนังสือ
ห้างดังร่วมอีคอมเมิร์ซ กทม.ผุดจตุจักรออนไลน์

ข่าวการศึกษา


สกศ.ชี้ปฏิรูปการศึกษาต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติ

ผลจากการสัมมนาเรื่อง "แนวคิดในการปฏิรูปการอาชีวศึกษาไทย" ดร.ชินภัทร์ ภูมิรัตน์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กล่าวว่า สกศ. ได้แนวคิดในการปฏิรูป สรุปได้ดังนี้ คือ 1. ควรให้มีการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ 2. ควรมีหน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทางการผลิตบุคลากร 3. ควรมีการเตรียมพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านอาชีพ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่น 5. มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น 6. มีระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 7. ควรให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้นำในการจัดฝึกอบรมบุคลากร 8. สร้างแรงจูงใจ 9. ส่งเสริมการวิจัยด้านการอาชีวศึกษา 10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง และ 11. จัดตั้งกองทุนฝึกและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เดลินิวส์ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2543 หน้า 12)

เผยปี 44 เริ่มสอนหน้าที่พลเมือง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้มีการบรรจุวิชาหน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป โดยจะให้มีการสอนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 คาบ (เดลินิวส์ พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 12)

เฟ้นเยาวชนคนเก่งคอมพิวเตอร์ไปแข่งอเมริกา

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า จะจัดการประกวด YSC.CS2001 หรือโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเทียบเท่า ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน โรงเรียนนานาชาติ โดยให้ทุนสนับสนุนผลงานละ 15,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, และ 3 จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในโครงการ Intel ISEF ครั้งที่ 52 ที่เมือง San Jose, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อและสมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2543 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือที่ฝ่ายไตรภาคี (เนคเทค) โทร. 644-8150 ต่อ 653 –654 (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ส่งออกการศึกษาสู่ตลาดโลก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์การศึกษาทางไกล (ประเทศไทย) หรือ DLC เปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หรือ Master’s Degree of Management ภาคภาษาไทย ณ นครลอสแองเจลิส สหรัฐอมเริกา โดยมุ่งให้ความรู้กับกลุ่มคนไทย ผู้บริหารไทย และเจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวขององค์กร หรือขยายกิจการของตันเอง โดยคณาจารย์จากประเทศไทยจะหมุนเวียนไปสอนครบตามหลักสูตร ผนวกกับการศึกษาทางไกลผ่านระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต หลักสูตรการศึกษามีจำนวน 45 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาพื้นฐาน และวิชาเลือกซึ่งมีด้านการจัดการหรือการเงิน และหมวดวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเปิดภาคเรียนแรกในเดือน มกราคม ปี 2544 ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา (ไทยโพสต์ จันทร์ที่ 2 ตุลาคม หน้า 12)

Chula to offer master’s degree in sexology

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดปริญญาโทสาขา เพศศึกษา (Sexuality Science) ในปี พ.ศ. 2002 ซึ่งจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนหน้า หลักสูตรนี้จะกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างวัยรุ่น พ่อแม่ และครู ศาสตราจารย์ นิกร ดุสิตสิน จากสถาบันวิจัยสุขภาพของจุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเอื้อให้ครู นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ที่ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้มีโอกาสพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ซึ่งยังเป็นหัวข้อต้องห้ามในสังคมไทย (Bangkok Post, พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 )

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


ปรับแต่งเครื่องประหยัดน้ำมัน

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและ กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันเปิดโครงการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2543 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2543 ผู้ดำเนินโครงการได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ราว 2.5 ล้านลิตร จากจำนวนรถที่เข้าร่วมโครงการ 17,000 คัน ได้กำหนดวันเวลา และสถานที่ให้บริการหลายแห่ง สนใจสอบถามที่ โทรฯ 537-2571, 537-2535 (เดลินิวส์ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2543 หน้า 34)

เฟ้นเยาวชนคนเก่งคอมพิวเตอร์ไปแข่งอเมริกา

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า จะจัดการประกวด YSC.CS2001 หรือโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเทียบเท่า ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน โรงเรียนนานาชาติ โดยให้ทุนสนับสนุนผลงานละ 15,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, และ 3 จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในโครงการ Intel ISEF ครั้งที่ 52 ที่เมือง San Jose, แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อและสมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2543 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือที่ฝ่ายไตรภาคี (เนคเทค) โทร. 644-8150 ต่อ 653 –654 (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

เปิดฤดูกาลแข่งหุ่นยนต์แชมป์ประเทศไทย

ส.ส.ท. เปิดเวทีแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2543 หรือ TPA ROBOCON 2000 ผู้ที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันจะมีทีมระดับอุดมศึกษา 24 ทีม ทีมอาชีวศึกษา 10 ทีม การแข่งขันเป็นแบบพบกันหมด คัดจนเหลือ 8 ทีมสุดท้าย ให้ทุนทีมละ 15,000 บาท พร้อมอุปกรณ์สร้างหุ่นเพื่อไปพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อแข่งขันรอบสุดท้ายวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2543 ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ (เดลินิวส์ พฤหัสที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ข่าววิจัย/พัฒนา


Research goes back to its roots

สำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (NRCT) เปิดเผยถึงร่างล่าสุดของนโยบายวิจัยแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับในปี 2002 ประเทศไทยมีนโยบายวิจัยแห่งชาติมาแล้ว 5 ฉบับ เริ่มตั้งแต่ปี 2520 แต่ละฉบับมีอายุ 5 ปี ในอดีตนักวิจัยมีอิสระในการทำวิจัยในหัวข้อต่างๆ ซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้แล้ว เพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ฉะนั้นจึงให้ทุนทำวิจัยในเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสำหรับนโยบายวิจัยแห่งชาติฉบับล่าสุดนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 อย่างคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน, เศรษฐกิจพอเพียง, และการสร้างองค์ความรู้ซึ่งจำแนกเป็นในระดับชาติ และความจำเป็นเร่งด่วนการวิจัยในระดับชาติ จะครอบคลุม 4 สาขาวิชาหลักคือ การเกษตร สาธารณะสุข สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมร่างฉบับนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเพิ่มทุนวิจัยจาก 0.1% ของ GDP (ซึ่งประมาณ 5,000 ล้านบาท) มาเป็น 0.16 % (ประมาณ 9000 ล้านบาท) ในปี 2006 (Nation จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2543 หน้า 4)

พิษภัยอาหารแปลงพันธุกรรม

ผลจากการวิจัยของนักวิจัยหลายแห่ง ทั้งจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์อะเบอร์ดีน งานวิจัยของสถาบันควบคุมคุณภาพผลิตผลการเกษตร เมืองวาเกนนีเกน เนเธอร์แลนด์ และงานวิจัยของ ดร.ซับเบอร์ท ได้ผลออกมาขัดแย้งกับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ที่รับประกันความปลอดภัยของอาหาร จีเอ็มโอ หรืออาหารแปลงพันธุกรรม ทำให้อาหาร จีเอ็มโอ เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก ผู้บริโภคในยุโรป ต้องการให้มีการระบุในฉลากอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จาก จีเอ็มโอปัจจุบันสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหกประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลักเซมเบอร์ก ฝรั่งเศส เดนมาร์ก กรีซ และอังกฤษ ได้กำหนดมาตรฐานห้ามใช้และ ห้ามวางจำหน่ายข้าวโพด และถั่วเหลืองจีเอ็มโอ และองค์กรผู้บริโภคแห่งสหภาพยุโรปยืนยันว่า จีเอ็มโอเป็นภัยต่อผู้บริโภค เช่น ทำลายระบบภูมิต้านทาน และมีสารเป็นพิษ อย่างไรก็ตาม อาหารแปลงพันธุกรรมในเมืองไทย ยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมไม่ติดฉลากจีเอ็มโอ (กรุงเทพธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 6)

ดาวอังคารจำลอง

นักวิทยาศาสตร์กำลังอาศัยดินแดน แถบทวีปแอนตาร์กติกาเป็นดาวอังคารจำลองบนผิวโลก เพราะที่นั่นมีสภาพหลายอย่างคล้ายดาวอังคารมาก การทดลองต่างๆ ที่นั่นบ่งบอกว่าเราควรจะใช้วิธีการแบบไหนในการค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์พบว่าเกลือ ซึ่งมีความเข้มข้นสูงอย่างน่าฉงนในผิวดินที่ปราศจากหิมะ หรือน้ำแข็งปกคลุมในหุบเขาที่มีชื่อว่า ดราย แวลลีย์ นั้นเกิดจากสาหร่ายทะเลที่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกมา และยังพบว่ายิ่งขุดลึกลงไปในดินของแถบ ดราย แวลลีย์ มากเท่าไรก็ยิ่งพบธาตุซัลเฟต ที่เกิดจากกระบวนการทางชีววิทยามากเท่านั้น เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญมากต่อการสำรวจดาวอังคาร เหมือนมันบอกว่าเมื่อเก็บตัวอย่างดินที่ดาวอังคาร ควรเก็บตัวอย่างจากใต้ดิน เพราะซัลเฟตเหล่านี้อาจเลื่อนตัวลงไป (ไทยโพสต์ พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 12)

นาซายังสานแผนสร้างกระสวยอาวกาศใหม่

นาซาจับมือกับบริษัท ล็อตฮีด มาติน ผลักดันแผนสร้าง "เครื่องบินอวกาศ" รุ่นใหม่ คาดใช้แทนกระสวยอวกาศได้ใน 3 ปีข้างหน้า โดยพัฒนายาน เอกซ์-33 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหางบประมาณบานปลายและล่าช้าเกินกำหนด เมื่อปลายปี 2542 พบว่าถังเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวเกิดแตกร้าวระหว่างทดสอบ ซึ่งจะมีการแก้ไขแบบแปลน โดยนำถังบรรจุเชื้อเพลิงที่ทำด้วยอะลูมิเนียม มาติดตั้งแทนถังไฮโดรเจน ที่ทำด้วยวัสดุน้ำหนักเบาที่ประกบกันหลายๆ ชั้น ยานอวกาศที่ได้รับการเปลี่ยนแบบใหม่จะมีกำหนดขึ้นบินในปี 2546 แต่จะเป็นจริงต่อเมื่อได้รับเงินเพิ่มจากนา-ซา นอกเหนือจากที่นาซาได้ทุ่มกับโครงการนี้ไปแล้ว 912 ล้านดอลลาร์ (ไทยโพสต์ พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 12)

เครื่องผนึกฝาแก้วพลาสติก

นายอรุณ เมืองวงษ์ และ นายคมศักดิ์ คู่กระสัง นักศึกษาชั้น ปวส. ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ นายนฤพงษ์ สว่างศรี และ ว่าที่ พันตรีสมนึก แช่มประเสริฐ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ "เครื่องผนึกฝาแก้วพลาสติก" ซึ่งมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ใช้งบประมาณ 5,000-6,000 บาทเท่านั้น (สยามรัฐ เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2543 หน้า 20)

หุ่นยนต์ฝีมือคนไทยมุ่งเทียบชั้นนอก

นายภูวนาถ ดำรงพร และนายธนา ภัทรเดช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและวิศวกรรมสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 2 ขา หรือที่เรียกว่า หุ่นยนต์ไบเพด (Biped) ซึ่งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการทำกายภาพบำบัดได้ นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ วิจิตรธนสาร และ นายสนธิธัช จิรพัฒนากุล นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเดียวกัน ได้ประดิษฐ์ หุ่นปาร์ตี้ (Party Robot) เพื่อเป็นผู้ช่วยในงานเลี้ยง เนื่องจากหุ่นจะมีส่วนที่เป็นมือ และถาดใส่สิ่งของต่างๆ ในอนาคตอาจจะพัฒนาให้หุ่นดังกล่าว สามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้ เช่น ช่วยทำงานบ้านเป็นต้น (กรุงเทพธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 7)

DNA Microarray สำคัญอย่างไร

เทคโนโลยี DNA Microarray หรือ DNA Chips เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของยีน ที่มีอยู่มากมายในร่างกายมนุษย์ ว่ายีนใดทำงานใดในแต่ละเซลล์ DNA Microarray เกิดจากการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของยีนทุกๆ ยีนที่ทราบจากเซลล์ของมนุษย์ (กรุงเทพธุรกิจ พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2543 หน้า 7)

ม.รังสิตกวาดรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น

นายเจริญชัย โรจน์วิชชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ปอกเปลือกมังคุด ซึ่งทำจากพลาสติกรูปทรงโค้งเพื่อครอบมังคุด พร้อมใบมีดทรงกลมกับลูกล้อ เพื่อช่วยในการหมุนฝานเปลือก สิ่งประดิษฐ์นี้ได้รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นของไทย ซึ่งจัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (เดลินิวส์ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ข่าวทั่วไป


เตือนนายจ้างส่งออกไทยรับมือมาตรฐาน SA8000

SA8000 (Social Accountability) คือมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม ที่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลาย พึ่งปฏิบัติต่อลูกจ้างของตน ทั้งในเรื่องสภาพการจ้างที่เป็นธรรม และสิทธิอันพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง SA8000 จึงเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2548 ตามกติกาการค้าเสรีที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก (WTO) มาตรฐานแรงงาน SA8000 นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี 2540 โดยองค์การที่เรียกว่า องค์กรความรับผิดชอบทางสังคมระหว่างประเทศ (Social Accountability International – SAI) และได้นำไปทดสอบใช้ใน 5 ประเทศ ปัจจุบัน AS8000 ได้ถูกนำไปปฏิบัติเป็นระบบมาตรฐานแรงงาน ของบริษัทธุรกิจต่างๆ ในสหรัฐฯ แต่ในเมืองไทยยังเงียบอยู่ (Bangkok Post-ชีวิตงาน พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 24)

สัมมนานายจ้างไทยรับมาตรฐาน SA8000

นายอิระวัชร์ จันทรประเสริฐ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมหรือ SA8000 ว่า เป็นมาตรฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลก เนื่องจากการค้าในโลกปัจจุบันเป็นการค้าแบบเสรีและมีการแข่งขันสูง การผลิตสินค้าส่งไปขายต่างประเทศมีตัวกำหนดหลายประการ รวมทั้ง SA8000 ซึ่งเป็นความริเริ่มของกลุ่มผู้บริโภค ผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา ได้รวมตัวกันเพื่อกำหนดมาตรฐานของสินค้าที่จะใช้ จะซื้อ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 9 ข้อของ SA8000 หากไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ให้นำสินค้าเข้าประเทศ ฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยจึงควร ปรับตัวโดยเร็ว ผู้ประกอบในเมืองไทยมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ 3-4 ปีก่อนเปิดเสรีทางการค้าในปี 2548 (ไทยโพสต์ เอ็กซ์ไซด์ กันยายน 2543)

พันธบัตรขายคนไทยให้บีทีเอสกู้

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่าตน มีแนวคิดในการลงทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกทม. โดยวิธีเสนอแนวคิดให้ธนาคารต่างประเทศรวมถึง ธนาคารในประเทศไทยออกพันธบัตรให้กับประชาชนในประเทศ อัตราดอกเบี้ย 5.5% และนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรให้กับบริษัทผู้รับเหมา หรือนักลงทุนเงินกู้ไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ย 6.5% ซึ่งธนาคารที่ออกพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ย 1% นายสมัครกล่าวว่า ได้หารือแนวคิดนี้กับธนาคารจีน (Bank of China) และธนาคารเซี่ยงไฮ้ (Bank of Shinghai) เพื่อขอให้ออกพันธบัตร ทั้งนี้ธนาคารจีนและธนาคารเซี่ยงไฮ้ ได้เห็นด้วยในหลักการ แต่ขอระยะเวลาตัดสินใจ (สยามรัฐ พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 6)

อี-กสิกรออนไลน์รอฤกษ์ดีให้เปิดบัญชีทางอินเทอร์เน็ด

ธนาคารกสิกรไทย กำลังเตรียมการเปิดให้บริการ "ที เอฟ บี อีอินเตอร์เน็ต แบงกิ้ง" หรือบริการออนไลน์บนเว็บไซต์ www.gotoTFB.com คาดว่าจะเริ่มได้ปลายเดือน ตุลาคมนี้ โดยจะเป็นการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ลูกค้าสามารถทำทุกอย่างได้เองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ธนาคารได้มีระบบความปลอดภัย และป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทุกรูปแบบไว้แล้ว เดลินิวส์ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ห้องสมุดไม่ต้องมีหนังสือ

ดร. ชัยชนะ โพธิวาระ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้สร้างห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ขึ้นที่สถาบันฯ โดยใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี ใช้งบประมาณสร้างอาคาร 50 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนของการวางระบบและทรัพยากรอีก 304 ล้านบาท โดยจัดให้มีทรัพยากรห้องสมุดที่ครอบคลุมทุกสาขา ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปิดสอนอยู่ และจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้บริการในระยะแรก 500-700 เครื่อง นักศึกษาที่จ่ายค่าบำรุงการศึกษา จะได้รับรหัสผ่านประจำตัว และสามารถเข้ามาสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดได้ตลอดเวลา (เดลินิวส์ พุธที่ 4 ตุลาคม 2543 หน้า 12)

ห้างดังร่วมอีคอมเมิร์ซ กทม.ผุดจตุจักรออนไลน์

นางรัมภา เบญจรัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็ธนิคเอิร์ธ ดอทคอม โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเซ็นสัญญาสัมปทานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเว็บไซต์รวบรวมสินค้าจากจตุจักร เป็นจตุจักรออนไลน์ เพื่อบริการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังลงนามสัญญาทำธุรกิจ E-commerce บนเว็บไซต์ www.shoppee.com กับบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลล็ปเมนท์ จำกัด รวบรวมห้างดังขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมาบุญครอง, ซีคอนสแควร์ เซ็นสัญญาแล้วโดยให้บริการในรูปแบบ real shopping center on-line มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สินค้าที่นำเสนอเน้นเกี่ยวกับผ้าไหม เครื่องเงิน หรือเซรามิก หรือสินค้าพื้นเมือง สำหรับค่าบริการบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมจากการส่งสินค้า 15% (ไทยโพสต์ ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2543 หน้า 8)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215