หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 2001-04-10

ข่าวการศึกษา

‘สุธรรม’ แนะมวล.ดึงม.อื่นออกนอกระบบ
มธ.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนนศ.
‘มธบ.’ เปิดป.โทนิเทศไอทีแห่งแรก
แนะปรับหลักสูตรเพิ่มเวลาทำกิจกรรม
ผลสอบเอสเอทีเด็กกทม. แค่ 45 %
เปิดสายด่วนปรึกษาเลือกคณะ
เผย53 จว. ได้ร.ร.นำร่อง
สช.เอาจริงเคื่ยวโรงเรียนกวดวิชา
อสศ.สอนครูลดความเครียดให้นักเรียน
“ชวน”เห็นด้วยจัดตั้งกระทรวงกีฬา

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

‘หอสมุดสยามบรมราชกุมารี’ สะท้อนภูมิไทย-อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
ลุ้น 2 อัจฉริยะชิง ISEF โลก
ขีดเส้นตายสารเคมีต้องห้าม
เตือนรับมือพายุสุริยะ ก๊าซแม่เหล็กทรงพลัง

ข่าววิจัย/พัฒนา

ขอแรงคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
ราชมงคลคลอง 6 ปทุมธานี เสนอวิดีโอแจ้งภัย งานชิ้นสุดยอด จับภาพแล้วโทร.แจ้ง
“ศิริราช” ถอดรหัสเชื้อโรคเมดิออยโคลิส
เครื่องหั่นย่อยซากพืชเส้นใย
พบวัคซีนสกัดเอดส์ลามขั้นสุดท้าย
จ่ายเงินผ่านคอมฯไทย

ข่าวทั่วไป

ระวังฤดู ‘ไวรัส’ คอมพ์ระบดหนัก! ประเดิมวัน ‘เมษาหน้าโง่-ศุกร์13’
สิงคโปร์พบ ‘ยาเค’ เลียนแบบลูกกวาด
เริ่มโครงการรถไฟฟ้ารอบกรุง หาผู้โดยสารป้อนช่วยชีวิตบีทีเอส
รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วประเทศ ป้องกันอันตรายก่อนถึงสงกรานต์
ประหยัดงบแก้จราจรทำเฉพาะที่จำเป็น
เอาใจวัยจ๊าบต่อเน็ต 3 บาททั่วไทย
ครม.ไฟเขียวไล่ล้างสต๊อกบ้านมือสอง

ข่าวการศึกษา


‘สุธรรม’ แนะมวล.ดึงม.อื่นออกนอกระบบ

นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดสัมมนาเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครบปีที่ 9 ว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลทำให้ มวล.มีระบบบริหารจัดการคล่องตัว มีอิสระ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยเจริญเร็วกว่าที่คิด และสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยใช้ปัญหาในพื้นที่เป็นโจทย์ และใช้ความคล่องตัวในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลเข้าไปดำเนินงาน และมีบุคลากรที่พร้อมแก้ปัญหาเพื่อสนองปณิธานของ มวล. ฉะนั้นจึงอยากให้ มวล.โน้มน้าวจูงใจมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่คิด หรือกำลังคิดว่าจะปรับเปลี่ยนสถานภาพดีหรือไม่ ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการ (มติชน จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 11)

มธ.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนนศ.

ผศ.ดร. จิระพรรณ บุญญเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มธ.ได้สร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งจัดทำในลักษณะคู่สัญญา หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ขอความร่วมมือจาก มธ. ให้เปิดสอนภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ และยังได้มีความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสจัดอบรมนักแปลภาษาฝรั่งเศสมืออาชีพ ซึ่งขณะนี้ไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเพียง 3 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และม.รามคำแหง ที่เปิดหลักสูตรการแปลภาษาฝรั่งเศส (กรุงเทพธุรกิจ จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 9)

‘มธบ.’ เปิดป.โทนิเทศไอทีแห่งแรก

รศ.ดร.สิงหา เจียมศิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศเป็นแห่งแรกของไทย 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ และสาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 (กรุงเทพธุรกิจ เสาร์ที่ 7 เมษายน 2544 หน้า 7)

แนะปรับหลักสูตรเพิ่มเวลาทำกิจกรรม

นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ NGO และแกนนำนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ว่า ควรปรับหลักสูตรให้จำนวนหน่วยกิตน้อยลง เพื่อให้นักศึกษามีเวลาทำกิจกรรมมากขึ้น ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการบริหาร โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างฝ่ายวิชาการกับฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และรัฐบาลควรมีนโยบายกำหนดค่าน้ำหนักของกิจกรรม และวิชาการอย่างชัดเจน ให้มีการประกันคุณภาพงานวิชาการและกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ พัฒนาการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม และควรจะมีการกำหนดให้มีผลการเรียนกิจกรรมด้วย (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 12)

ผลสอบเอสเอทีเด็กกทม. แค่ 45 %

นางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองอธิบดีกรมวิชาการ เปิดเผยว่า ตามที่กรมวิชาการได้ใช้ข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (SAT) เพื่อวัดความถนัดของนักเรียน ม.6 ในสังกัดศธ. ยกเว้น นักเรียนกศน. 479,821 คนทั่วประเทศใน 2 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 30% คิดคำนวณ 35% และภาษา 35% ช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ผลสรุปการสอบของนักเรียนในส่วนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จากจำนวนที่ทดสอบ 65,335 คน พบว่าในภาพรวมทำคะแนนได้ประมาณ 45.21 % ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อหน้านี้ได้ประมาณ 51-52% ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จากผลการประเมินในส่วนของกทม. พบว่า นักเรียนสังกัดกรมสามัญได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 51.77% แบ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยได้สูงสุดประมาณ 57.67% การคิดคำนวณ 48.6% และความสามารถทางภาษา 48% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานกลาง ทั้งนี้มีเด็กที่ทำคะแนนได้สูงสุดถึง 92% และต่ำสุด 18% ซึ่งถือว่าเป็นไปตามศักยภาพของเด็ก ส่วนผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศนั้นกรมวิชาการจะเร่งสรุปผลใดยเร็วที่สุด (สยามรัฐ อังคารที่ 3 เมษายน 2544 หน้า 20)

เปิดสายด่วนปรึกษาเลือกคณะ

นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดบริการเสริมสำหรับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 โดยทางสำนักทดสอบกลางได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการตอบคำถามทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 245-1157, 245-1165, 246-0025 ต่อ 771, 772, 773 และหมายเลขอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 เลขหมายคือ 245-3738, 245-3560, 245-6655 และสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ เว็บไซต์ www.entranceinfo.mua.go.th, www.entrance.mis.mua.go.th (กรุงเทพธุรกิจ อังคารที่ 3 เมษายน 2544 หน้า 9)

เผย53 จว. ได้ร.ร.นำร่อง

นายชลอ กองสุทธิ์ใจ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เปิดรับสมัครโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามโครงการนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในปีการศึกษา 2544 นั้น ปรากฏว่ามีโรงเรียนขอเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 400 แห่ง และจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้เปิด 1 โรงเรียนรวม 131 แห่ง ใน 53 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปัตตานี ชุมพร กระบี่ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย เชียงราย อุบลราชธานี และฉะเชิงเทรา ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้เปิดได้ 2 โรงเรียน ได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก ลำพูน น่าน นครพนม กาฬสินธุ์ นครนายก และจันทบุรี จังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้เปิดได้ 3 โรงเรียน ได้แก่ ปทุมธานี สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา เพชรบุรี อ่างทอง ชัยนาท นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ สระแก้ว ตราด และชัยภูมิ ส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้เปิดได้ 5 โรงเรียน ได้แก่ ราชบุรี ศรีสะเกษ และชลบุรี (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 2544 หน้า 20)

สช.เอาจริงเคื่ยวโรงเรียนกวดวิชา

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐาน โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ.2534 และออกระเบียบใหม่ปี 2544 มาบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนกวดวิชาจะต้องปฏิบัติใหม่อย่างเคร่งครัด (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 12)

อสศ.สอนครูลดความเครียดให้นักเรียน

จากกรณีที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งกำลังวิตกกังวลกับบุตรหลานที่มีผลการเรียนต่ำ ว่าเด็กอาจจะเครียดและแก้ปัญหาในทางที่ผิดนั้น ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา กล่าวว่า เรื่องนี้กรมสามัญศึกษาพร้อมที่จะหาทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่เด็กทุกคน เช่นนำเนื้อหาการเรียนมาผสมผสานกันและสั่งให้เด็กทำงานเพียงชิ้นเดียวแต่นำผลงานไปพิจารณาให้คะแนนได้ถึง 3 รายวิชา เช่น วิชาสุขศึกษา ชีววิทยา และสังคมศึกษา นอกจากนี้ครูทุกคนต้องวางแผนกำหนดปฏิทินการให้เด็กทำงานในแต่ละภาคเรียนอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญการพิจารณาผลงานของเด็กไม่ควรยึดการการตัดสินจากงานของเด็กเก่งเป็นหลัก ควรพิจารณาชิ้นงานเป็นรายบุคคล รวมถึงระยะเวลาการทำงานก็ควรกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 12)

“ชวน”เห็นด้วยจัดตั้งกระทรวงกีฬา

นายสุเมธา สุวรรณพรหม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงนามเห็นชอบในการเสนอร่างของกระทรวงกีฬา และกิจการเยาชนต่อสภาแล้ว (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544 หน้า 22)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


‘หอสมุดสยามบรมราชกุมารี’ สะท้อนภูมิไทย-อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

หอสมุดสยามบรมราชกุมารี มีลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนภายในตกแต่งด้วยไม้ลายสลักที่งดงาม ตัดกับพื้นคอนกรีตสีขาวนวลเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือที่จัดหมวดหมู่ด้วยระบบตัวเลข อาคารชั้นบนเป็นเรือนไทยหลังคาแหลมมีนอกชานบ้านประยุกต์ พื้นปูด้วยกระเบื้องมีซุ้มประตูอยู่ทางบันไดทางขึ้นซึ่งจัดเก็บพระไตรปิฎก เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของคนในท้องถิ่น อาคารหลังนี้ได้ประยุกต์การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน ได้อย่างลงตัวมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ กลไกใต้ฐานราก ในตัวอาคาร และด้านบนของอาคาร ฐานรากจะมีกล่องขนาดใหญ่บรรจุวัสดุช่วยระบายความร้อน เช่น อิฐ ถ่าน ทราย ศิลาแลง และจะมีท่อรับอากาศจากภายนอกผ่านเข้ามายังฐาน จากนั้นจะมีท่อเล็กๆ จากฐานล่างเจาะสู่พื้นอาคารเมื่อเปิดฝาเกลียวออก ความเย็นจากภายใต้พื้นฐานจะระบายขึ้นมาโดยรอบของชายคา อาคารแห่งนี้จึงเป็นอาคารที่อาศัยภูมิปัญญาไทยในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ถ่ายเทอากาศและการระบายลมพร้อมทั้งวิทยาการสมัยใหม่ในการระบายความร้อน จากฐานรากหน้าต่างโดยรอบเป็นบานกระจกขนาดใหญ่ที่เลื่อนเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าสู่อาคารได้พอเพียง จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน และไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2544 หน้า 34)

ลุ้น 2 อัจฉริยะชิง ISEF โลก

ตัวแทนเด็กไทยที่จะส่งเข้าประกวดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ใน งานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนานาชาติ หรือ อินเทสไอเซฟ ครั้งที่ 52 ที่สหรัฐอเมริกาคือ ศุภวัฒน์ กุลวงศ์นันชัย จากโรงเรียนทิวไผ่งาม และณฤทธิ์ บุญให้เจริญ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการประกวด โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยของเนคเทค ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ จุฬา พิทยานันท์ จากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยา จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2544 หน้า 16)

ขีดเส้นตายสารเคมีต้องห้าม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบจำนวนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกประกาศห้ามใช้ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จำนวน 4 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย อะซินฟอสเอทิน เมวินฟอส โมโนโครโทฟอส และฟอสฟามิดอน โดยฝ่ายสารวัตรเกษตรจะทำการออกตรวจสอบโรงงาน ร้านค้าทั่วประเทศว่ายังมีสารเคมีดังกล่าวไว้ในครอบครองหรือไม่ ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ถ้าหากพบก็จะลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้ผ่อนผันเป็นระยะเวลาพอสมควร (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2544 หน้า 7)

เตือนรับมือพายุสุริยะ ก๊าซแม่เหล็กทรงพลัง

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ระบุว่า ศูนย์สภาวะแวดล้อมในอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา (เอสอีซี) ได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเกิดพายุสุริยะ 4 ครั้ง และกลุ่มก๊าซแมกเนติก ทรงพลังอีก 2 กลุ่ม ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของมวลก๊าซในบริเวณจุดดับดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และกำลังมุ่งมาสู่โลกซึ่งอาจจะถึงบริเวณรอบนอกบรรยากาศโลกในวันที่ 1 เมษายน นายแกรี่ เฮกแมน เจ้าหน้าที่อาวุโสของเอสอีซี ชี้ว่า กลุ่มก๊าซแม็กเนติกดังกล่าว จะก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า แสงเหนือ สว่างเจิดจ้า แต่ในขณะเดียวกันพายุสุริยะและกระแสเหนี่ยวนำของแม่เหล็กอาจกระทบต่อการส่งสัญญาณวิทยุ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการทำงานของดาวเทียม รวมทั้งระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในบางพื้นที่ได้ (มติชน อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2544 หน้า 24)

ข่าววิจัย/พัฒนา


ขอแรงคอมพิวเตอร์ทั่วโลก

ศาสตราจารย์ เกรแฮม ริชาร์ด ผู้อำนวยการศูนย์ค้นคว้ายารักษาโรค มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า 1 ใน 4 ของคนทั่วโลก เป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง หมายถึงทุกคนทั่วโลกมีญาติผู้ใกล้ชิดอย่างน้อยหนึ่งคนกำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคมะเร็ง จึงได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บริษัทอินเทล และมูลนิธิเพื่อการวิจัยมะเร็งแห่งสหรัฐฯ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะอาศัยหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ช่วยกันประมวลผลการวิเคราะห์ทดสอบโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลกว่า 250 ล้านโมเลกุลเมื่อยังเปิดคอมพิวเตอร์อยู่และพักหน้าจอการทำงาน การบริจาคพลังของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเสริมความเร็วของโปรแกรมจำลองภาพสามมิติของโมเลกุลในการวิจัยนี้ จะนำไปสู่การผลิตยาสู้กับโรคมะเร็งได้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บของศูนย์ค้นคว้ายารักษาโรคของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หรือที่เว็บไซต์ของอินเทล (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 7 เมษายน 2544 หน้า 7)

ราชมงคลคลอง 6 ปทุมธานี เสนอวิดีโอแจ้งภัย งานชิ้นสุดยอด จับภาพแล้วโทร.แจ้ง

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นำทีมโดย นายยิ่งยศ พรหมทา นายษณบุญ ลำดับชั้น และนายทวีศักดิ์ ปฏิพันธ์สกุล ภายใต้การดูแลโครงการจาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เกียรติกุล อูทอง ได้คิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กล้อง VDO Conference เพื่อเป็นการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร บ้านพักอาศัย ด้วยการนำคอมพิวเตอร์ และกล้อง VDO Conference มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น การทำงานของระบบนี้จะเริ่มเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขต Sensor ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำการส่งค่าไปยังคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถจับภาพได้เร็วขึ้น จากเวลาจับภาพปกติครั้งละ 5 วินาที เป็นครั้งละ 1 วินาที โดยที่ภาพปกติจะทำการบันทึกภาพจนครบ 100 ภาพแล้วโปรแกรมจะสั่งให้ทำการบันทึกซ้ำไฟล์ภาพเดิม แต่ถ้าไฟล์ภาพผิดปกติคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการบันทึกภาพทับกัน และเมื่อทำการบันทึกภาพเสร็จแล้วโปรแกรมจะทำการสั่งงาน Modem ให้ส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือ หรือเพจเจอร์ทำให้เจ้าของบ้านทราบว่า ตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านแล้ว นอกจากนี้ระบบยังสามารถส่งเสียงสัญญาณเตือนเมื่อทราบว่ามีผู้บุกรุก และไฟจะเปิดอัตโนมัติ โดยจะเปิดเฉพาะเวลาที่มีคนผ่านและเวลาที่แสงสว่างไม่พอเท่านั้นเพื่อช่วยในการจับภาพขโมยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการตรวจจับอุณหภูมิ และความเคลื่อนไหวเฉพาะคนเท่านั้น ที่สำคัญถ้าเราต้องการหลอกขโมยว่ามีคนอยู่ในบ้านเราก็สามารถสั่งให้ไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์สาธารณะตามที่ต่างๆ ถ้าต้องการให้ระบบนี้ทำงานร่วมกับตำรวจ ก็ต้องติดต่อกับทางตำรวจไว้ก่อน ถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นรหัสจากบ้านให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ทันที (สยามรัฐ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 20)

“ศิริราช” ถอดรหัสเชื้อโรคเมดิออยโคลิส

รศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยความคืบหน้า ในโครงการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโรค เมดิออยโคลิส ว่า ขณะนี้ทางภาควิชาได้วิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโรคเมดิออยโคลิสขึ้น เพื่อที่จะได้ทราบแผนผังของเชื้อโรคว่า มีโครงสร้าง และกลไกของการก่อโรคในคน จุดอ่อน ตลอดจนการป้องกันตัวเองในการรักษาอย่างไร ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี สามารถถอดรหัสพันธุกรรมได้แล้ว 60% จากรหัสพันธุกรรมทั้งหมด 6 พันล้านรหัสของเชื้อโรคตัวนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ว่ารหัสแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร โดยคาดว่าอีก 2 ปีจึงจะแล้วเสร็จ (ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544 หน้า 15)

เครื่องหั่นย่อยซากพืชเส้นใย

นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ นายวีระ สุขประเสริฐ และนายอนุชา เชาว์โชติ จากกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้คิดประดิษฐ์เครื่องหั่นย่อยซากพืชเส้นใยขึ้น สามารถใช้หั่นย่อยซากพืนเส้นใยซึ่งเครื่องหั่นย่อยทั่วไปไม่สามารถทำได้ เช่น กิ่งหม่อน ต้นปอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้หั่นย่อยกิ่งไม้อื่นๆ ได้ มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์ต้นกำลังเพียง 115 กิโลกรัม ระบบกลไกการทำงานง่าย โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้าเป็นต้นกำลัง นอกจากนี้ยังใช้วัสดุในการสร้างที่สามารถจัดหาได้ในประเทศทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2544 รางวัลชมเชยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณและโล่ จากประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร กองเคหกรรมวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 940-5582 (เดลินิวส์ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 24)

พบวัคซีนสกัดเอดส์ลามขั้นสุดท้าย

นายจอห์น ซีเวอร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยของบริษัทเมิร์ก แอนด์ โค ผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชื่อดังของโลก เปิดเผยถึงความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนที่สามารถสกัดอาการลุกลามของโรคเอส์ขั้นสุดท้ายกับลิงในท้องทดลอง ทำให้เชื่อกันว่าวัคซีนดังกล่าวมีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้อาการของผู้ป่วยเอดส์ทรุดหนักขนถึงขั้นเสียชีวิต จนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันและรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ในอนาคต และอาจเป็นไปได้ที่วัคซีนนี้สามารถสกัดการลุกลามของไวรัสเอดส์ตั้งแต่เริ่มแรกได้ แม้ว่าตัวยาที่สามารถใช้กับมนุษย์ได้อาจต้องใช้เวลาวิจัยอีกหลายปีก็ตาม (มติชน พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 26)

จ่ายเงินผ่านคอมฯไทย

บริษัท พีซีซี (PCC) ได้พัฒนาระบบไอทีจนสำเร็จ ถึงขั้นจ่ายเงินผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปและเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งได้ร่วมมือกับธนาคารใหญ่ๆเพื่อดำเนินการ ลักษณะการจ่ายเงินจะต้องมีการสร้างรหัสลับที่เรียกว่า กุญแจคู่ เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีเงินฝากหลายธนาคาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการพิสูจน์ตัวบุคคล เรียกว่า การโอนจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ Electronic Fund Transfer หรือ EFT (เดลินิวส์ อังคารที่ 3 เมษายน 2544 หน้า 15)

ข่าวทั่วไป


ระวังฤดู ‘ไวรัส’ คอมพ์ระบดหนัก! ประเดิมวัน ‘เมษาหน้าโง่-ศุกร์13’

นายอีริก คีเอน ผู้เชี่ยวชาญระดับหัวหน้านักวิจัยของศูนย์วิจัยต่อต้านไวรัส ในยุโรปและตะวันออกกลางของบริษัท โซแมนเท็ก คอร์ป. ระบุว่า ในอดีตที่ผ่านมาเดือนต่างๆ ในช่วงนี้ คือเวลาที่มีการปล่อยไวรัสร้ายแรงหลายๆ ตัวออกมาอาละวาด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมด้วย นายคีเอน และในช่วงที่ผ่านมา ไวรัสร้ายแรงหลายตัวถูกเผยแพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงนี้ เช่น ลิสซา และถัดมาคือ ไวรัส “ไอ เลิฟ ยู” ซึ่งแพร่ระบาดในเดือนพฤษภาคม 2543 สร้างความเสียหายกับระบบและคอมพิวเตอร์ไปเป็นมูลค่าราว 10 ล้านดอลลาร์ และล่าสุดคือ ไวรัสแอนนา คูร์นิโคว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ในวันที่ 1 เมษายนปีนี้ ไวรัสประเภทแก๊กเวิร์ม จะออกมาอาละวาด และในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน ไวรัสอีกราว 10 ตัวจะถูกปล่อยออกมาอีกด้วย (มติชน อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2544 หน้า 24)

สิงคโปร์พบ ‘ยาเค’ เลียนแบบลูกกวาด

หนังสือพิมพ์สเตรตไทม์ของทางการสิงคโปร์ รายงานว่า ในการกวาดล้างยาเสพติดในสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานยาเสพติดกลางสามารถยึดยาเสพติดชนิด เดตามีน หรือยาเค และที่น่าสนใจคือ ยาเคที่ตรวจยึดได้นั้นทำขึ้นในลักษณะของลูกกวาด เลียนแบบทั้งลักษณะ กลิ่นและรสชาติ ทำให้อันตรายจากยาเสพติดชนิดนี้เพิ่มขื้นเพราะง่ายต่อการจำหน่าย (มติชน อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2544 หน้า 24)

เริ่มโครงการรถไฟฟ้ารอบกรุง หาผู้โดยสารป้อนช่วยชีวิตบีทีเอส

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ทำโครงการรถไฟฟ้าวงแหวนรอบกรุงระยะทาง 80 กิโลเมตรเป็นวงกลม เริ่มจากบางพลี ขึ้นไปทางบางปะอิน ถึงลำลูกกา เลี้ยวซ้ายเข้าปทุมธานีไปตามถนนรังสิต เข้าถนนสาย 345 บางบัวทอง ถนนวงแหวนรอบนอก พระรามที่ 2 บางปะกอก ข้ามสะพานกรุงเทพฯไปคลองเตย บางนา มาบรรจบที่บางพลี โดยให้เอกชนลงทุน 100% คาดว่ามีผู้ใช้บริการวันละ 1 ล้านคน (เดลินิวส์ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 34)

รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วประเทศ ป้องกันอันตรายก่อนถึงสงกรานต์

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า แหล่งน้ำใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ทาง คพ. ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และยังไม่พบว่าพื้นที่ไหนที่มีสภาพเน่าเสีย ยกเว้นในแม่น้ำท่าจีน แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้นในช่วงสงกรานต์นี้น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงไม่น่าเป็นห่วง หากในพื้นที่ใดที่ยังไม่มั่นใจว่าน้ำจะปลอดภัย ทาง คพ. ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจยิ่งขึ้น (มติชน จันทร์ที่ 2 เมษายน 2544 หน้า 20)

ประหยัดงบแก้จราจรทำเฉพาะที่จำเป็น

นายสมบัติ อุทัยสาง รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งพิจารณาเฉพาะโครงการเร่งด่วนก่อน เช่น โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม ทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้หรือ เอส 1 เพื่อเป็นการเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์ขึ้น และให้ชะลอโครงการที่ไม่มีลักษณะเป็นโครงข่าย เช่น สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการมอเตอร์เวย์ ซึ่งเป็นทางระหว่างเมืองที่ใช้ถนนเดิมได้ เพราะในช่วงนี้รัฐบาลมีปัญหางบประมาณ ควรลดรายจ่ายที่ไม่เป็นออกไป (เดลินิวส์ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 34)

เอาใจวัยจ๊าบต่อเน็ต 3 บาททั่วไทย

นายสุธรรม มลิลา ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เปิดเผยหลังร่วมลงนามในสัญญาให้เช่าโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (ไอเอสพี) จำนวน 3 รายได้แก่ บริษัทรอยเนท อินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่น และบริษัทเอเน็ต จำกัด เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่าย ทศท. ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถต่อโทรศัพท์ของ ทศท. ด้วยโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อไอเอสพี ในอัตราค่าโทรศัพท์ครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือน เมษายนนี้ โดยลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ของ ทศท. จะสามารถใช้เลขหมาย 4 หลัก เพื่อต่ออินเตอร์เน็ตคือ 1222 (ไทยรัฐ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 9)

ครม.ไฟเขียวไล่ล้างสต๊อกบ้านมือสอง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแนวทางมาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมาตรการทางด้านภาษีอนุญาตให้นำเงินดาวน์ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้กู้ยืมจากคนอื่น และจ่ายเงินครั้งเดียวไม่เกิน 2 แสนบาท มาหักลดหย่อนภาษีได้ปีละไม่เกิน 1 แสนบาทเป็นเวลา 2 ปี มาตรการที่ 2 คือ มาตรการด้านการเงิน กำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจในวงเงิน 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย (เดลินิวส์ พุธที่ 4 เมษายน 2544 หน้า 9)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215