หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 2001-10-09

ข่าวการศึกษา

Nectec to change role in SchoolNet
อาชีวะแบ่งสถานศึกษาทั่วประเทศเป็น 28 กลุ่ม ทดลองรับมอบอำนาจเตรียมสอนถึงปริญญาตรี
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์ระดับโลก
ศธ.ประกาศหลักสูตรใหม่หนังสือน้อยลงปฏิบัติมากขึ้น
ฟ้าลิขิต “วรเดช” นั่งเก้าอี้ปลัดทบวงฯ
สาธิตเกษตรผุด ร.ร.สอนภาษา-รับมือ 4 มุมเมือง

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

จัดทำข้อมูล GMOs เผยแพร่สู่สาธารณชน
ดีเดย์ปีหน้าบัตรประชาชนออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้

ข่าววิจัย/พัฒนา

โคมไฟถนนพลังงานลม
นาโนเทคโนโลยี
สวทช.เจียด 80 ล้านอุ้มเอกชน

ข่าวทั่วไป

รัฐอัด 4.4 พันล้านแจกโบนัสข้าราชการ! แถม 14 รัฐวิสาหกิจถูกหวยเงินเพิ่มพิเศษ
‘ต้นคูน ช้าง ศาลา’ สัญลักษณ์ไทย
สภาพัฒน์สั่งทบทวน 814 โครงการ

ข่าวการศึกษา


Nectec to change role in SchoolNet

ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า Nectec จะเปลี่ยนบทบาทในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้ากับเครือข่าย SchoolNet มาเป็น ผู้จัดทำและให้บริการสารสนเทศทางด้านการศึกษาแทน โดยจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนขึ้นไว้ให้บริการบนระบบเครือข่าย และจัดฝึกอบรมแก่ครูในการใช้ระบบเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย Nectec คาดว่าจะเชื่อมโยงโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 5,000 โรงเรียนไว้ใน SchoolNet ภายในปี 2545 นี้ (Nation, October 2, 2001, p. 2F.)

อาชีวะแบ่งสถานศึกษาทั่วประเทศเป็น 28 กลุ่ม ทดลองรับมอบอำนาจเตรียมสอนถึงปริญญาตรี

ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่กรมอาชีวศึกษาได้มีการยกร่างสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจัดแบ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่บริการออกเป็น 28 กลุ่ม เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี และรองรับร่าง พ.ร.บ. การอาชีวศึกษาเพื่อให้เกิดการบริหารจริงในปี 2545 ตนได้ให้กลุ่มสถาบันฯดำเนินการและวางแผนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ วางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ที่รับผิดชอบ, รับนักศึกษาภายในกลุ่มสถาบัน โดยให้นักเรียนสอบที่ใดก็ได้ภายในกลุ่มและให้เลือกอันดับว่าจะเรียนที่ใด ใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีการหมุนเวียนภายในกลุ่มได้ โดยให้ถือว่าวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเป็นสถาบันเดียวกัน ส่วนการบริหารงานนั้นจะให้คณะกรรมการของสถาบันฯ สรรหาผู้มาทำหน้าที่เป็นอธิการบดี ซึ่งกรมจะแต่งตั้งเป็นการภายในด่วน (เดลินิวส์ พุธที่ 3 ตุลาคม 2544 หน้า 12)

เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์ระดับโลก

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดชิงแชมป์คณิตศาสตร์ระดับโลกที่ฮ่องกง ใช้ชื่อทีมว่า ทีม Nakhonpathom ผลการตัดสินได้รับรางวัลประเภทบุคคล เกียรตินิยมอันดับที่ 1 จำนวน 1 คน และเกียรตินิยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 คน รางวัลประเภทกลุ่มทีม ได้รับถ้วยรางวัลสำหรับหัวหน้าทีม จากการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีมจาก 15 ประเทศ รวมผู้เข้าแข่งขัน 160 คน (เดลินิวส์ อังคารที่ 2 ตุลาคม 2544 หน้า 32)

ศธ.ประกาศหลักสูตรใหม่หนังสือน้อยลงปฏิบัติมากขึ้น

ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึง หลักสูตรใหม่ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แล้ว ว่ามีจุดมุ่งหมายหลักต้องการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นคนไทย โครงสร้างหลักสูตรใหม่แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 มีหนังสือเรียนน้อยลงจะเป็นการปฏิบัติให้มากขึ้น มีการกำหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ และเห็นว่าควรใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลัก และให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนการวัดการประเมินผลจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับนานาชาติ สำหรับเกณฑ์การจบหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2544 หน้า 10)

ฟ้าลิขิต “วรเดช” นั่งเก้าอี้ปลัดทบวงฯ

นายสุธรรม แสงประทุม รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.วรเดช จันทรศร อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นปลัดทบวงฯ คนใหม่แทน รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ ที่ลาออกไปรับตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ทั้งนี้ ศ.ดร. วรเดช เป็นบุคคลที่รู้เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ เข้าใจการจัดอัตรากำลังคน โดยเคยมีตำแหน่งทางการบริหารและช่วยงานในหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย เชื่อว่า ศ.ดร. วรเดช จะสามารถบริหารงานทบวงฯ ให้เกิดเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของชาวมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการรวมทบวงฯ ศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ไทยรัฐ พุธที่ 3 ตุลาคม 2544 หน้า 15)

สาธิตเกษตรผุด ร.ร.สอนภาษา-รับมือ 4 มุมเมือง

ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มก.ได้รับมอบที่ดิน 34 ไร่ จากบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้ง ร.ร.สาธิตแห่ง มก. โครงการการศึกษาพหุการศึกษา ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี โดยจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาเน้นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้หลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ร.ร.สาธิตแห่ง มก. ได้เปิดสอนรุ่นที่ 1 มาแล้ว 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 67 คน ปีการศึกษา 2545 จะเปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 และ ป.2 เพิ่มเติม และปีต่อๆ ไปจะทยอยรับนักเรียนชั้นอื่นๆ จนครบ 12 ชั้น ชั้นละ 100 คน รวมประมาณ 1,200 คน ในปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัด ร.ร.สาธิตแห่ง มก. ที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นแห่งที่ 4 คาดว่าจะเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2546-2547 ทั้งนี้ มก.มีนโยบายที่จะจัดตั้ง ร.ร.สาธิตแห่ง มก. 4 มุมเมือง คือ ที่บางเขน กำแพงแสน ชลบุรี และที่สุพรรณบุรี (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2544 หน้า 8)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


จัดทำข้อมูล GMOs เผยแพร่สู่สาธารณชน

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้มอบหมายให้หลายหน่วยงานของรัฐเป็นแกนนำเร่งจัดทำข้อมูล GMOs ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งมี 6 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพและวิเคราะห์ความเสียหายด้านการค้า ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการมีส่วนรวมระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2544 หน้า 20)

ดีเดย์ปีหน้าบัตรประชาชนออนไลน์ทำที่ไหนก็ได้

นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายในปี 2545 กรมการปกครองจะมีสำนักทะเบียนที่ออนไลน์ทะเบียนราษฎร พร้อมให้ประชาชนทำบัตรนอกเขตได้โดยไม่ต้องกลับภูมิลำเนา เรียกว่าบัตรประชาชนออนไลน์ ขณะนี้มีสำนักทะเบียนที่ออนไลน์ได้แล้ว 505 แห่ง และมี 211 แห่ง ที่สามารถทำบัตรประชาชนนอกเขตได้ ต่อไปการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้าน เพราะจะใช้บัตรประชาชนเป็นมาตรฐาน ข้อมูลต่างๆ ก็จะออนไลน์ถึงกันได้ (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2544 หน้า 12)

ข่าววิจัย/พัฒนา


โคมไฟถนนพลังงานลม

กลุ่มเยาวชนจากรั้วอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี ได้ผลิต “โคมไฟถนนพลังงานลม” ขึ้น โดยนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์นี้ประกอบด้วย นายสุรชัย เกตุไทย นายวรรณศักดิ์ สนองค์ และ นายอนุชา จันทร์เกตุ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. 2/1 หลักการทำงานของชุดโคมไฟถนนพลังงานลมนี้ อาศัยหลักการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของไดนาโมให้ได้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งปริมาณของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของไดนาโม ระยะเวลาในการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของไดนาโม ความเร็วลม และสถานที่ตั้ง สำหรับโคมไฟฟ้าถนนพลังงานลมนี้ ผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ประกอบด้วย ถังน้ำกลั่น วงล้อจักรยาน ไดนาโม ท่อพีวีซี มีความสูงประมาณ 2.50 เมตร ใช้งบลงทุนประมาณ 5,000 บาท โดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากโครงการเอสโซ่ ประจำปี 2544 สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-3223-1313, 0-3223-2628 (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2544 หน้า 15)

นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี เป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งเป็นการวิจัยแนวหน้า ที่นักวิจัยระดับโลกต่างเร่งและมุ่งค้นคว้าสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จากการศึกษาระดับอะตอมที่มีขนาดเล็กเพียงหนึ่งในพันล้านของเมตร หรือมีขนาดเท่ากับหน่วยวัดความยาวที่เรียกว่านาโนเมตรในประเทศไทย ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำลังศึกษาเรื่อง นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อิเล็กตรอนในอะตอม จุฬาฯ ได้ติดตั้งเครื่องมือวิจัย Molecular Beam Epitaxy เพื่อเตรียมโครงสร้างนาโนเมตร มาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเป็นตัวๆ ได้ ประโยชน์ที่จะได้รับคือ สามารถนำไปประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งกินไฟน้อย ประหยัดพลังงาน มีความเร็วในการทำงานสูง สามารถประยุกต์ใช้ในคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง และยังนำมาประยุกต์ใช้กับการประดิษฐ์เลเซอร์ขนาดจิ๋วใช้ในการสื่อสารผ่านเส้นใยแสง หรือนำไปประยุกต์เป็นเซนเซอร์อัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแนวใหม่ (เดลินิวส์ อังคารที่ 2 ตุลาคม 2544 หน้า 16)

สวทช.เจียด 80 ล้านอุ้มเอกชน

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยความคืบหน้า โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของธุรกิจภาคเอกชน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินทุนให้เปล่าแก่ภาคเอกชน เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ขณะนี้ สวทช.ได้สนับสนุนทางการเงินเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางแล้ว ทั้งสิ้น 75 โครงการ แบ่งได้เป็นการขอวงเงินดอกเบี้ยต่ำ 58 โครงการ และการขอเงินทุนให้เปล่า 17 โครงการ ซึ่งในปี 2544 โครงการได้อนุมัติการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวม 14 โครงการ เป็นวงเงิน 121,230,050 บาท ส่วนปี 2545 ได้จัดสรรงบจำนวน 80-100 ล้านบาท (ไทยรัฐ พุธที่ 3 ตุลาคม 2544 หน้า 15)

ข่าวทั่วไป


รัฐอัด 4.4 พันล้านแจกโบนัสข้าราชการ! แถม 14 รัฐวิสาหกิจถูกหวยเงินเพิ่มพิเศษ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดสรรเงินงบประมาณในปี 2545 จำนวน 4,450 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินรางวัลประจำปีหรือโบนัสให้ข้าราชการในปีงบประมาณ 2544 และเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆ อยู่ระหว่างการคัดเลือกข้าราชการในเร็วๆ นี้ กรมบัญชีกลางจะสรุปรายละเอียดเรื่องวงเงินและจำนวนข้าราชการที่แต่ละกระทรวงเสนอมา การให้เงินรางวัลจะให้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งเน้นให้กับข้าราชการระดับปฏิบัติ มากกว่าบริหาร ส่วนรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 แห่งได้ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ มติ ครม. โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง มีอัตราการจ่ายเงินไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ต่อคน ระยะเวลาที่เริ่มจ่ายให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามความเหมาะสม (ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2544 หน้า 8)

‘ต้นคูน ช้าง ศาลา’ สัญลักษณ์ไทย

ในการประชุม ครม. วันที่ 2 ต.ค.นี้ นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จะเสนอให้ความเห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ (Ratchapruk) เป็นต้นไม้ประจำชาติ และเสนอให้ ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติ และศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติ ซึ่งคณะกรรมการจะให้มีการประกวดคัดเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ประจำชาติต่อไป (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544 หน้า 3)

สภาพัฒน์สั่งทบทวน 814 โครงการ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ทางอนุกรรมการ สศช. ได้มีมติให้ส่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 814 โครงการ วงเงิน 103,699 ล้านบาท คืนกลับให้ส่วนราชการต้นสังกัดนำกลับไปทำโครงการใหม่ โดยเน้นวัตถุประสงค์การใช้งบฯ ใน 5 กลุ่มคือ ภาคเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เอสเอ็มอี ภาคชุมชนและการฝึกอบรม จากการปรับลดแล้วเหลือ 570 โครงการเป็นวงเงิน 115,000 ล้านบาท แต่มีการเพิ่มปริมาณโครงการซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์ จึงให้กลับไปทำใหม่ (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2544 หน้า 15)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215