Life Long Learning
Back to main page
Topic List

การบรรยายพิเศษเรื่อง "กระบวนการเรียนการสอน
ในลักษณะ Project Based Learning (PBL)
(15/09/2548)
ชุดที่1 / ชุดที่2
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์ในการสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการ"
Integrated Curriculum
(09/09/2547)
ชุดที่1 / ชุดที่2
Introduction to Remote Sensing and Digital Image Software
การบรรยายพิเศษเรื่อง "กระบวนการเรียนการสอน
ในลักษณะ Project Based Learning (PBL)
(10/06/2547)
ชุดที่1 / ชุดที่2
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยจะไปทางไหนดี” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (01/06/2550)Require : Quicktime  


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215