ดำรงราชานุภาพ,ความทรงจำ.Cowan,William "The role of Prince Chutaman
"พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี. "พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,"ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๔. (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา)
แบบเรียนพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสิน)
แบบเรียนพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสิน) จุลศักราช ๑๑๒๘ ถึง ๑๑๔๔. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์กรมตำรากระทรวงธรรมการ, ๒๔๗๒.
KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215