ราชวงศ์ในรัชกาลที่4

 

 

 

                          พระอัครมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


              พระอัครมเหสี


              1. สมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัส
วัฒนาวดี โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 18 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวได้ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2394 นับเป็นพระอัคร
มเหสีองค์แรกทรงดำรงตำแหน่งได้เพียง 9 เดือน ก็สิ้นพระชนม์


              2. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงเป็นอัครมเหสีพระองค์ที่สอง มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิง
รำเพย ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1196 ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2377
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมมตยาภิเษกเป็นพระราชเทวี ทรงพระนามว่า "พระนางเธอ
พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์" และ "สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์" โดยลำดับ เมื่อปีชวด พ.ศ.2395 ครั้นถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงได้รับการสถาปนาพระนามและพระอัฐิเป็น กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เมื่อปีมะโรง วันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ.2411 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในปัจจุบันขานพระนามว่า
"สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี"
สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์ นับเป็นพระราชินีที่มีพระชนมายุน้อยพระองค์หนึ่ง เริ่มรับราชการใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์เดือน 10 ขึ้น 5 ค่ำ ปีระกาตรงกับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2404 สิริรวมพระชนมายุได้ 28 พรรษา


ทรงมีพระราชโอรส พระราชธิดา ดังนี้
       1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ
หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช
สมภพ ณ วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396

       2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลฯ กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ ประสูติ ณ
วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2398

       3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ประสูติ ณ วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ.2399

       4. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงรับการสถาปนาเป็นจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ พันธุวงศ์วรเดช ประสูติ ณ วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2402              เจ้าจอมมารดาน้อย และเจ้าจอม
       1. เจ้าจอมมารดาน้อย มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายนพวงศ์ วรองค์เอก อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส
              2. พระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ วรฤทธิ ราชมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส

       2. เจ้าจอมมารดาแพ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์อรรคราชสุดา
              2. พระองค์เจ้าหญิงพักตร์พิมลพรรณ
              3. พระองค์เจ้าชายเกษมสันต์โสภาคย์
              4. พระองค์เจ้าชายมนุษยนาคมานพ
              5. พระองค์เจ้าหญิงบัญจบเบญจมา
       3. เจ้าจอมมารดาพึ่ง (หรือผึ้ง) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายทักษิณาวัฎ
              2. พระองค์เจ้าชายคัคณางคยุคล
              3. พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช
       4. เจ้าจอมมารดาจันทร์ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี
              2. พระองค์เจ้าหญิงมัณยาภาธร
              3. พระองค์เจ้าชายสุขสวัสดิ์
              4. พระองค์เจ้าชายเกษมศรีศุภโยค
       5. เจ้าจอมมารดาเทื่ยง มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา
              2. พระองค์เจ้าชายเสวตรวรลาภ
              3. พระองค์เจ้าหญิงศรีนาคสวาดิ
              4. พระองค์เจ้าชายกมลาสเลอสรรค์
              5. พระองค์เจ้าหญิงกนกวรรณเลขา
              6. พระองค์เจ้าหญิง ประสูติวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2402 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4
              พระชันษาได้ 8 วัน
              7. พระองค์เจ้าชายไชยานุชิต
              8. พระองค์เจ้าหญิงแขไขดวง
              9. พระองค์เจ้าชายจรูญฤทธิเดช
              10. พระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์
       6. เจ้าจอมมารดาตลับ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิง ประสูติวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2395 สิ่นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 พระชันษา ได้ 8 วัน
              2. พระองค์เจ้าชายทวีถวัลยลาภ
              3. พระองค์เจ้าชายกาพย์กนกรัตน์
       7. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
       8. เจ้าจอมมารดาเกศ (เกษ) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงประภัศร
       9. เจ้าจอมมารดาสำลี (ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณจอมมารดาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชาย (แดง)
              2. พระองค์เจ้าหญิง (เขียว)
              3. พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน
              4. พระองค์เจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี
              5. พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา
       10. เจ้าจอมมารดากลิ่น (ซ่อนกลิ่น) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหาร
       11. เจ้าจอมมารดาบัว มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณเลิศ
              2. พระองค์เจ้าชายศรีสิทธิธงไชย
              3. พระองค์เจ้าหญิงอรไทยเทพกัญญา
              4. พระองค์เจ้าชายวัฒนานุวงศ์
              5. พระองค์เจ้าชายดำรงฤทธิ์
       12. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย มีพระเจ้าลูกเธอ คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงกรรณิการ์แก้ว
              2. พระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ
       13. เจ้าจอมมารดาลัย (มาไลย) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิง ประสูติวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2398 สิ้นพระชนม์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2398
              2. พระองค์เจ้าหญิงเสมอสมัยหรรษา
       14. เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายทองกองก้อนใหญ่
              2. พระองค์เจ้าชายทองแถมถวัลยวงศ์
              3. พระองค์เจ้าชายเจริญรุ่งราษี
              4. พระองค์เจ้าหญิงกาญจนากร
       15. เจ้าจอมมารดาเปี่ยม (สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายอุณากรรณอนันตนรไชย
              2. พระองค์เจ้าชายเทวัญอุไทยวงศ์
              3. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์
              4. พระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนา
              5. พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี
              6. พระองค์เจ้าชายสวัสดิโสภณ
       16. เจ้าจอมมารดาเอม มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงอนงค์นพคุณ
       17. เจ้าจอมมารดาหรุ่น มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงอรุณวดี
       18. เจ้าจอมมารดาแก้ว มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงวาณีรัตนกัญญา
       19. เจ้าจอมมารดาโหมด มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงมณฑานพรัตน์
              2. พระองค์เจ้าชายจันทรทัตจุฑาธาร
       20. เจ้าจอมมารดาหุ่น (ท้าวทรงกันดาล) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายสวัสดิประวัติ
       21. เจ้าจอมมารดาดวงคำ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนา
              2. พระองค์เจ้าหญิงประดิษฐาสารี
       22. เจ้าจอมมารดาเขียน มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายวรวรรณากร
       23. เจ้าจอมมารดาชุ่ม มีพระองค์เจ้าคือ
              1. พระองค์เจ้าชายดิศวรกุมาร
       24. เจ้าจอมมารดาเพ็ง มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงนงคราญอุดมดี
       25. เจ้าจอมมารดาเหม (ท้าวสมศักดิ) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายศรีเสาวภางค์
       26. เจ้าจอมมารดาวาด (ท้าววรจันทร์) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าชายโสภณบัณฑิต
       27. เจ้าจอมมารดาห่วง มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงบุษบันบัวผัน
              2. พระองค์เจ้าชายไชยันตมงคล
              3. พระองค์เจ้าหญิงเจริญกมลสุขสวัสดิ์
       28. เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์แสง ปาลกะวงศ์ มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงประสานศรีใส
              2. พระองค์เจ้าหญิงประไพศรีสอาด
       29. เจ้าจอมมารดาสุ่น (ท้าววนิดาวิจารินี) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงประพาฬรัศมี
       30. เจ้าจอมมารดาหว้า มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาคย์พรรณ
       31. เจ้าจอมมารดาเชย มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิง ประสูติวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2410 สิ้นพระชนม์ในวันที่ประสูติ
       32. เจ้าจอมมารดาพุ่ม มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิงพุทธประดิษฐา
       33. เจ้าจอมมารดาอิ่ม (ท้าวศรีสัจจา) มีพระองค์เจ้า คือ
              1. พระองค์เจ้าหญิง ประสูติวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ
       34. เจ้าจอมทับฑิม
       35. เจ้าจอมเล็ก
       36. เจ้าจอมอิ่ม
       37. เจ้าจอมทับทิม
       38. เจ้าจอมรุน
       39. เจ้าจอมหนูสุด
       40. เจ้าจอมวัน
       41. เจ้าจอมหนูชี
       42. เจ้าจอมพร้อม
       43. เจ้าจอมบุนนาค
                            รวมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกเธอรัชกาลที่ 4 ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก มีพระโอรส 2 พระองค์
ประสูติเมื่อบรมราชภิเษกแล้ว มีพระราชโอรสอีก 37 พระองค์ พระราชธิดาอีก 43 พระองค์ รวมทั้งสิ้นเป็น 82 พระองค์